Haugaland Vekst tar regi på framtiden

Direktør i Haugaland Vekst, Tormod Karlsen trekker assosiasjoner til «butlerrollen» når han skal beskrive det interkommunale selskapets oppgave i Haugesundregionen. 

Vår oppgave er å tilrettelegge for nærings- og regionalutvikling på tvers av kommunegrensene. Temaene vi jobber med er saker som berører hele regionen, og vi forsøker å være et lim og fasilitator om setter riktige aktører i samhandling med hverandre. Målet er å styrke attraktiviteten til Haugesundregionen, både for bedrifter som finnes her allerede, potensielle nyetableringer og investeringer, goodwill nasjonalt ,samt for menneskene som bor her eller kunne tenke seg å flytte hit, sier Karlsen. 

Regional utviklingsplan for Haugesundregionen har sju strategiske satsingsområder:

  1. Næringsvennlig region
  2. Profilering
  3. Gründerskap
  4. Infrastruktur
  5. Kompetanse
  6. Næringsklynger
  7. Finansiering

Karlsen benyttet anledningen på Agendakonferansen til å gjennomgå tre viktige case for regionen.

Case1, Flyplassen
Det har vært knyttet mye usikkerhet til den videre driften av Haugesund Lufthavn, Karmøy. Hva skal flyplassen være? Hvilke rutetilbud skal vi ha, spesielt på utenlandsdestinasjoner? Trenger vi flyplass i Haugesundregionen etter sluttføring av Rogfast? Spørsmålene har vært mange og det har tidvis vært krevende prosesser for alle involverte. På forsommeren fikk regionen klargjort at den framtidige driftsmodellen vil være en såkalt tjenestekonsesjonsmodell, med en privat aktør som drifter men med Avinor som statlig eier.

Jeg tror alle kan skrive under på hvor viktig flyplassen er for regionen vår. Det er staten ved Avinor som eier de offentlige lufthavnene i Norge, og målet vårt om å legge til rette for videreutvikling av Haugesund Lufthavn, Karmøy som Vestlandets lavprisflyplass har ikke latt seg løse innenfor Avinorsystemet slik det står i dag. Derfor er vi glade for at vi nå har fått en endelig avklaring på en prosess som har vart i mange år og som er svært viktig for regionens videre utvikling, sier Karlsen.

Avinor har lyst ut såkalt tjenestekonsesjon for drift av Haugesund lufthavn, og er i gang nå med en prekvalifisering av anbyderne fram mot jul. Forutsatt klarering av disse iht. en rekke nasjonale og internasjonale kriterier, vil en ha en drifter/konsesjonshaver avklart før 1. mai 2018.

Case 2, Internasjonalt datafiber 

Prosjektet som har vært kjørt i regi av vår samarbeidspartner i Ryfylke, Ryfylke IKS, og med Haugaland Vekst som en av partnerne i forprosjektfasen, har hatt som mål å tilrettelegge for internasjonal fiber mellom Rogaland og UK. Dette er et stort, teknisk og kostnadskrevende prosjekt med en internasjonal dimensjon.

I juni ble selskapet NO-UK.com AS etablert med industrielle eiere fra Rogaland og Hordaland, med både Haugaland Kraft og Hatteland med fra Haugesundregionen.

Målet er å få finansiert opp hovedprosjektet med en kostnadsramme på ca. 500 mill. NOK. Utover det å få fiber-infrastrukturen på plass og finansiert, handler satsingen om å få tilrettelagt for grønn datasenternæring og hvorvidt det er mulig å få til et slikt datasenter etablert på bla. Gismarvik, forteller Karlsen.

Karlsen viser til nabolandene våre Sverige og Danmark som har fått etablert datasentre i regi av hhv. Facebook og Google.

Case 3, Velferdsteknologi
Kommunene i Haugesundregionen, i likhet med resten av landet, står overfor store utfordringer knyttet til eldreomsorg og tilknyttet tjenestetilbud. Utfordringene handler om organisatoriske ledelse-, teknologiske-, juridiske-, og etiske utfordringer.

Velferdsteknologi handler om muligheten for å bo lengst mulig hjemme med god livskvalitet. Slik vil vi skape trygghet både for brukeren og for de pårørende. Målet er også at ved utrulling av ulik velferdsteknologi vil tjenester bli mer kostnadseffektive og kommunene vil få frigjort tid og ressurser til å arbeide fram et ytterligere forbedret tilbud, sier Karlsen.

Haugaland Vekst har ansatt egen prosjektleder, Sturle Monstad, i et 3 årig prosjekt, for å drive prosjektet fram i nært samarbeid med eierkommunene, Helse Fonna og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Prosjektet vil også se nærmere på bla. brannsikring av risikoutsatte grupper og vil her invitere med næringslivet til å se på mulige løsninger i tett samarbeid med HVL og branningeniørlinjen i  Haugesund, som er unik nasjonalt.