Aktuell Haugaland Vekst-rapport om regionen: «En region – Et ansikt»

De ti eierkommunene i Haugaland Vekst er med i Kommunal og moderniseringsdepartementets (KMD) byregionprogram, fase 1. Målet med programmet er at det skal øke kunnskapen om samspill mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale. Det er et mål at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet.

 

Denne rapporten er en kunnskapsinnhenting om vekst og samspill i Haugesundregionen. Gjennom programmet ønsker KMD å legge til rette for positiv utvikling i byregioner. I fase 2 av prosjektet kan byregionene søke om midler til gjennomføring av nødvendige prosesser og utarbeidelse av strategier og tiltak innenfor det tema/ samfunnsområde regionen avdekker mangler av i fase 1. Totalt deltar 33 by-regioner og 187 kommuner i fase 1 av programmet.

Målet med rapporten er se om det finnes et forbedringspotensialet i den samhandlingen som foreligger i dag og som kan påvirke regionen økonomiske vekst over tid. Eller med andre ord hvordan vi kan bruke det vi vet om Haugesundregionen i dag for å møte fremtidige utfordringer- både felles for regionen og i den enkelte kommune.

Prosessen i fase 1 i Haugesundregionen har vært åpen og inkluderende der aktører i de ti deltaker kommunene har blitt hørt, i tillegg til at eksisterende planer og rapporter er benyttet som informasjonskilder. Det har vært sentralt å benytte eksisterende utredninger av relevans.

Rapporten har blitt utarbeidet i perioden september til november 2014. Menon Business Economics står ansvarlig for utarbeidelse av rapporten. Haugaland Vekst har vært den formelle oppdragsgiver for arbeidet, og har sammen med representanter fra de ti kommunene fungert som prosjektets arbeidsgruppe. Gruppen har bidratt med informasjon inn i prosjektet.

 

Klikk på følgende link til selve rapporten:

150109 Haugesundregionen MASTER Endelig 2

 

Klikk på følgende link til «Hva kan litteraturen si om vekst i regioner? – Et dypdykk» fra Menon:

Menon litteraturstudien

 

 

For mer informasjon se: http://distriktssenteret.no/byregionprogrammet/