Bedrifter kan søke Covid-19 midler i kommunene på Haugalandet

Den 30. september er fristen for bedrifter, grundere og etablerer å søke Covid-19 midler i  kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær. Dette er andre runde av i alt tre.

 

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet, heter det i ordningen.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. En vektlegger betydningen av arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Det er også fint om det kommer søknader fra virksomheter som ønsker tilskudd til å øke antall lærlingplasser, spesielt i Karmøy kommune.

Rekker du ikke søknadsfristen den 30. september er det løpende inntak og vurdering av søknader fra 1.oktober og frem til jul.

 

Hvem kan søke? 

Bedrifter, etablerere eller næringsaktører som har forretningsadresse i Haugesund, Karmøy eller Tysvær kommune. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på: a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, b) I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet og c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Les mer om søknader inn mot den enkelte kommune du har virksomheten i:

Bakgrunn 
Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19.juni. Rogaland fylkeskommune har fått tildelt kr 32,2 millioner til uavkortet fordeling til kommunene.