Betraktning

Regionen vår står på mange måter overfor et vendepunkt. Hvordan skal vi se ut i fremtiden, hvem skal samarbeide og hvilke tjenester skal vi ha? Svært mange viktige beslutningsprosesser foregår akkurat nå.

 

Haugaland Vekst sin oppgave er å tilrettelegge for ulike aktører innenfor temaer som berører regionen som et hele. Vi sørger for møteplasser mellom kommunene, bedriftene, akademia og ellers andre relevante aktører i den enkelte sak og i bredere prosesser. Vi initierer, organiserer, skaffer til veie prosjektfinansiering og når planen er lagt og partene er enige om en videre prosess, trekker vi oss ofte tilbake og relevante aktører overtar podiet. Det er naturen i vår eksistens, og vi er heldige som får lov til å være med på de aller mest spennende prosessene i regionen.

 

Flyplassen er en slik sak. Regionen vår rommer et internasjonalt og konkurranseutsatt næringsliv og er slik helt avhengig av et godt flyplasstilbud. Vi skal være en attraktiv besøks- og reiselivsdestinasjon, og i ønsker å tilby egne innbyggere attraktive rutetilbud i Europa.

Regionrådet fikk utarbeidet en mulighetsstudie for flyplassen tilbake i 2010 og har hatt flyplass-saken på den sentrale politiske agendaen siden da. I januar 2015 var Haugaland Vekst regionråd ved arbeidsutvalget, i møte med ledelsen i Avinor for å se på mulig modell for videre drift etter 2018.

 

Fengsel er et annet eksempel. Haugaland Vekst regionråd, sammen med Samarbeidsrådet for Sunnhordland, har tidligere pekt på behovet for flere soningsplasser i regionen på høyt sikkhetsnivå. Saken har vært kontinuerlig fulgt opp fra regionen og våre stortingspolitikere uten at en har fått en beslutning om finansiering.

Haugaland Vekst regionråd gav innspill til en Stortingshøring tidligere i år, med krav om nå å få gjennomført en såkalt «konseptvalg utredning» (KVU) for nytt fengsel. Justiskomiteen avleverte sin innstiling 28.04 og behandler saken i Stortinget i juni.

Arbeidet med velferdsteknologi, flyplass-saken og fengsel er tre eksempler på viktige saker vi følger tett om dagen. De er også tre bilder som sier noe om hvilken spennende tid vi går i møte, og hvorfor det er viktig at hele regionen engasjerer seg i vårens viktigste debatter.

 

Kort status, utvalgte områder

E134: Vegvesenets ”Øst-vestutredning” som ble lagt fram 21. januar i år var svært positiv for oss. Nå gjelder det å holde trøkket oppe for å få landet dette svært viktige prosjektet for vår region. Høringsfristen er satt til 8. mai og kommuner og næringsorganisasjoner vil da støtte tungt opp under dette.

Flyplass: Vi har, i samarbeid med ledelsen i Avinor, sett på mulige modeller for videre drift etter at den såkalte LUB-avtalen går ut i 2018. Denne prosessen går utover våren men det er nå svært viktig at vi raskt får en forutsigbar og god avtale for videreutvikling av flyplassen.

Internasjonal skole: Haugaland Vekst har vært tilrettelegger av etableringsprosessen i nært samarbeid med Haugesund kommune og etter hvert næringslivet. Fristen for å søke godkjenning av en internasjonal grunnskole til regionen var 30. mars. Vi har søkt og er svært spente på avgjørelsen som faller innen ett år. En planlegger nå en finansieringsrunde mot utvalgte aktører i næringslivet.