Hva er mulighetsutvikling, egentlig?

Å være «lim» i regionen er en viktig funksjon for Haugaland Vekst.

Vår jobb i Haugaland Vekst er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Vi søker etter  muligheter hvor potensiale til regionen kan få utløp til å videreutvikle seg enda mer. Vi leter etter samarbeidsmuligheter som ikke bare styrker de involverte aktørene, men som også hever attraksjonsverdien og konkurransekraften til Haugesundregionen – som gjør regionen og lokalsamfunnet vårt mer slagkraftig og rigget for fremtiden. Vi initierer, organiserer og forankrer, søker finansierings-muligheter og iverksetter i en tidligfase. I noen prosesser kjører vi løpet selv, mens i andre sammenhenger overlater vi gjerne til andre aktører nærmere problemstillingen, til å gjennomføre. Vi er opptatt av samhandling i regionen og har et stort nettverk av samarbeidspartnere som vi jobber tett sammen med i de ulike prosessene. Dette skaper forankring og gir oss også tilgang til større gjennomslagskraft samt nyttig kompetanse og god ressursutnyttelse.

  Mulighetsutvikling er et kontinuerlig arbeid, som skjer på mange ulike fronter samtidig og i ulik skala. Mulighetene til regionen påvirkes også av at de politiske rammevilkårene er på  plass, både lokalt og ikke minst nasjonalt. I mange saker er vi derfor uforbeholdent avhengige av at vi trår opp stiene sammen. At vi samler alt av tyngde for å tråkke opp så solide spor som mulig – spor som viser igjen også i det nasjonale terrenget. Mange av disse prosessene er langdryge og krevende. zip pic

Det betyr at noen må holde fokus også på det langsiktige og være «lim» sammen med gode samarbeidspartnere både i politikk, nærings- og samfunnslivet. Eksempler på dette kan være kampen om en framtidsrettet og konkurransedyktig flyplass, vintersikker vei over fjellet og en oppgradert E 134, etablering av et nytt moderne fengsel med høy sikkerhet, internasjonal fibersatsing og muligheter for datasenteretableringer, etablering av statlige arbeidsplasser, energi- og arealkrevende etableringer, klyngefellesskap og mye mer. Dette skjer ikke av seg selv og de lange prosessene med påvirkning og tilrettelegging blir ofte usynlige i nyhetsbilde da dette ikke er «hot news» som Lothepus og terror.. Men det gjelder å ha «stayerevne» og korrigere kursen når det kreves.

 Og det er vi som bor, arbeider og lever i Haugesundregionen som best vet hva vi er gode for og hvilket potensiale vi innehar. I enkelte saker kjemper vi også gjerne en kamp mot andre regioner og interesser, og spesielt i slike saker kan viktigheten av godt samarbeid og god samhandling innad i regionen aldri presiseres for mye.

 Sammen skaper vi muligheter for utvikling, sammen skaper vi vekst!