Utfordringene står i kø for Haugesundregionen

I løpet av en enkelt uke har to saker som betyr mye for Haugesundregionen fått stor oppmerksomhet og bra er det. Men fremtidens politidistrikter og kommunekart er ikke de eneste reformene som utfordrer oss. Lista over saker av vidtgående, regional betydning er lang og noen av de viktigste er:

 

  • Stortinget har vedtatt byggestart for en samferdselsrevolusjon neste år der det ene endepunktet er Haugesundregionen. Rogfast alene byr på store muligheter om vi vet å bruke dem, men også noen betydelige utfordringer.
  • Fengselsmeldingen som er varslet i høst kan bli avgjørende for om regionen får løst sitt prekære behov for flere varetekts- og soningsplasser med høy sikkerhet.
  • Vi ønsker milliardinvesteringer til E 134 med bla. nye tunneler over Røldal og Haukeli, og det pågår nå et race mellom regionene for prioritert hovedveiforbindelse øst-vest som Samferdselsministeren nå er i gang og utreder. Litt lengre sør i fylket er fokuset på en opprustet E 18 mellom Stavanger og Kristiansand…
  • I 2018 går avtalen mellom Lufthavnutbygging AS og Avinor ut, den som har gitt Haugesund lufthavn Karmøy en rekke attraktive direkteforbindelser til utlandet. Prosessen er i gang for at vi snarlig får en ny forutsigbar avtale på plass for videreutvikling av flyplassen vår, som er helt avgjørende for næringsutviklingen i regionen.
  • Det konkurranseutsatte næringslivet merker nå, spesielt innen petroleumsrelaterte næringer, innstramminger og kostnadskutt, noe som etter hvert merkes i vår region

 

Noen eksempler til: HSH som viktig kompetanseinstitusjon er i støpeskjeen både når det gjelder organisering og studietilbud. Helse Fonna har behov for milliardinvesteringer. Begge disse svært viktige institusjonene er også brobyggere mellom Sunnhordland og Haugesundregionen som binder oss sammen. Parallelt med kommuneproposisjonen skal et uavhengig utvalg legge fram forslag om nok en regionreform, der spørsmålet igjen blir om fylkene skal erstattes med mer robuste regioner.

 

VIPPEPUNKT

Med vår strategiske plassering – som et vippepunkt mellom to storbyområder på Vestlandet – er det all grunn til å følge med i timen. Gro Harlem Brundtlands gamle tese om at alt henger sammen med alt er ikke utgått på dato.

 

Haugesundregionen kan velge om vi skal innta tilskuerplassen eller ta våre regionale fortrinn med oss i ringen for å slåss for de gode løsningene. Det siste krever et vedvarende engasjement og trøkk fra regionens side. Togene er i ferd med forlate stasjonen nå. Derfor må disse sakene inkludere en mye sterkere forankring av regionale saker i fra både offentlig og privat sektor.

 

Haugalandet er utvilsomt i ferd med å bli en mye mer integrert del av Sør Vestlandet enn tidligere, med staten som en mektig pådriver for store strukturelle endringer. Det er samtidig en stat som oppfordrer oss til å delta i demokratiske prosesser, og den muligheten skal ikke være ubrukt.

 

 

KOMMUNESTRUKTUR

Når det gjelder kommunestrukturen, en sak som opptar svært mange, ba Haugaland Vekst regionråd 19. juni om at det iverksettes en prosess, der hver enkelt kommune innen oktober skal avklare mandat for sin ordfører om å gå inn i et forprosjekt

 

Rådmennene er bedt om å legge saken fram for sine politiske fora på vanlig måte, med sine merknader, og det er lagt opp til at formannskapene skal være referansegrupper i det videre arbeidet. Flere kommuner har allerede nå fått behandlet dette.

 

Haugaland Vekst skal fungere som en nøytral arena og tilrettelegger slik våre eierkommuner i fellesskap har bedt oss om.

Vårt forslag til tilnærming til fremtidig kommunestruktur i regionen er at ordførerne, med et lokalt mandat, deltar i prosessen med å utforme et forprosjekt som skal være ferdigstilt vinteren 2015 og med politisk behandling i kommunene til april.

 

Prosessen kan kanskje oppfattes som noe omstendelig, men i en så krevende sak må alle føle seg trygge på at lokale demokratiske spilleregler blir fulgt.

 

 

Tormod Karlsen

Adm.dir. Haugaland Vekst