Byregionprogrammet – Haugesundregionen inn i framtiden

For å sikre oss at Haugesundregionen utvikler seg i en fortsatt attraktiv retning, er det viktig at vi har gode planer for framtiden. I Byregionprogrammet for Haugesundregionen arbeider vi for en felles strategi, felles mål og felles tiltak til det beste for hele Haugesundregionen under ett.

Haugaland Vekst-kommunene kom i 2014 med i det nasjonale prosjektet ”Utviklingsprogrammet for byregioner”. Tidspunktet for oppstart var sammenfallende med at de ti kommunene i Haugesundregionen samlet seg på eiersiden i Haugaland Vekst IKS, sammen med Rogaland fylkeskommune. Dette gjorde at strukturen for samhandling falt på plass, og behov for en felles strategi, mål g tiltak meldte seg.

Fase én
Prosjektet Byregionprogrammet er inndelt i to faser, hvor målet i fase 1 har vært å skaffe en felles forståelse av regional samhandling, samt avdekke flaskehalser  som hemmer vekst og utvikling i regionen.

Haugaland Vekst engasjerte analysebyrået Menon Business Economics og fikk utarbeidet rapporten ”Én region – ett ansikt”. I denne sammenheng ble det blant annet arrangert felles formannskapsmøte, Agendakonferanse 2014 og to mulighetsarenaer, og næringslivet var spesielt invitert til de tre siste.

DSC_2715-IKH

Inger Kallevik Håvik i Haugaland Vekst

– Selv om utfordringsbildet i regionen kan virke homogen, så har kommunene våre svært ulike utfordringer. Mens noen kommuner trenger tiltak for å skape vekst, trenger andre tiltak for å håndtere den, sier Inger Kallevik Håvik, ansvarlig for Byregionprogrammet i Haugaland Vekst.

Målet med fase én var å ende opp med hovedtemaer som regionen i fellesskap ønsker å prioritere å arbeide videre med i neste fase. På bakgrunn av innspillene fra Menon-rapporten, Agendakonferansen, mulighetsarena og arbeidsgrupper ble følgende hovedtemaer valgt:

  • Attraktivitet: Arbeide for økt attraktivitet for bedrift, bosted og besøk i samarbeid med næringslivet med fokus på bostedskvalitet, arbeidstilbud, næringsstruktur og kunnskapsmiljøer.
  • Samhandling: Komme fram til enighet om en felles, regional utviklingsplan (4-årig) med mål strategier og tiltak for å skape tillitt, identitet og eierskap til regionale prosesser.

Temaene vil danne utgangspunktet for utarbeidelsen av regional utviklingsplan 2016 – 2019, og er blant annet utgangspunkt for flere av diskusjonspunktene for Agendakonferansen 2015.

Fase to
Prosjektet er nå inne i fase to, hvor målet er å utarbeide og gjennomføre konkrete strategier og tiltak innenfor de valgte hovedtemaene.

Målet er å oppnå:

  • Økt samarbeid og samhandling i regionen
  • Enighet om felles mål, strategi og tiltak
  • Bedre kunnskaper om hverandre
  • Økt attraktivitet for bedrifter, som bosted og for besøk
  • Gjennomføre felles tiltak

– Vi har fastsatt konkrete tiltak og delmål for hele prosjektperioden de neste tre årene, og har store forventninger til at dette prosjektet vil gjøre regionen bedre rustet og samlet til å møte framtidige utfordringer, sier Kallevik Håvik.

Haugaland Vekst fortsetter som styringsgruppe i byregionprogrammet, etter vedtak i Haugaland Vekst regionråd i mars 2015.