Derfor er Haugaland Vekst viktig for Haugalandet

Haugaland Vekst og hvordan vi er organisert er oppe til diskusjon. Helt betimelig og naturlig for et selskap som oss. Vi har fått flere eiere og større nedslagsfelt, ansvarsområdet vårt har økt og oppgaveporteføljen har vokst betraktelig. Det er i alles interesse at strukturen vår gjennomgås og at mandatet vårt tydeliggjøres.

Leder i Haugesund Høyre, Harald Larssen Lønning, har tidligere tatt til ordet for en «fremtidssjef» i regionen. Dette er en av flere spennende tanker rundt regionens utvikling framover. Vi må tenke framtidsutvikling og hvordan vi best mulig kan rigge regionen for den fremtiden vi selv ønsker å være en del av. For å lykkes med dette må hele regionen dra sammen, og vi må trekke på hverandres styrker og delegere oppgaver og utgifter mellom oss.

Her har Haugaland Vekst to gode eksempler av prosjekter vi arbeider med,- velferdsteknologi og energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster. Dette er prosjekter hvor alle ti eierkommunene er med, og hvor regionen ikke ville hatt det potensialet vi jobber mot i dag, om hver kommune skulle arbeidet i hver sin leir med temaene. I stedet får vi bygget store næringsklynger og vi får posisjonert regionen. Det er dette vi legger i begrepet mulighetsutvikling og vi i Haugaland Vekst ønsker svært gjerne å jobbe enda mer med dette framover.

Samarbeidsmulighetene som Haugaland Vekst jobber fram skal ikke bare styrke aktørene, men også heve attraksjonsverdien og konkurransekraften til regionen vår. Dette kaller vi mulighetsutvikling. Et kontinuerlig arbeid som påvirkes av at de politiske rammevilkårene er på plass, både lokalt og nasjonalt. I mange saker er vi derfor uforbeholdent avhengige av at vi trår opp stiene sammen. At vi samler alt av tyngde for å tråkke opp så solide spor som mulig – spor som viser igjen også i det nasjonale terrenget. Mange av disse prosessene er langdryge og krevende, men de er så til de grader verdt strevet.

Slike prosesser kan være tunge, krevende og ta lang tid. Noen må derfor holde fokus på det langsiktige plan, og løfte sakene når andre slipper dem. Vi har flere eksempler på at Haugaland Vekst har jobbet langsiktig med tilrettelegging i flere slike saker, blant annet:

  • En framtidsrettet og konkurransedyktig flyplass
  • Vintersikker vei over fjellet, nye tunneler og en framtidsrettet E 134
  • Nytt fengsel med høy sikkerhet
  • Sikring av og etablering av nye statlige arbeidsplasser
  • Næringsklynger

Hvem hadde holdt i disse dersom Haugaland Vekst ikke fantes? Saker som dette får ikke alltid like lett pressedekning, kanskje fordi det er langdryge prosesser med mange aktører.. Haugaland Vekst fungerer da ofte som limet i en del av de store regionale prosessene, og som holder aktørene informert, påvirker politisk, skaper møteplasser og sørger for fremdrift. Sammen med alle ti medlemskommuner, kjemper vi for at regionen skal framstå som en region, med ett ansikt, som også er visjonen i den regionale utviklingsplanen. https://haugalandvekst.no/regional-utviklingsplan-haugesundregionen/