Tysvær kommune og Haugaland Vekst er initiativtaker bak energiprogrammet NCEC, et program som skal synliggjøre Haugalandet som en energiklynge med potensial for å skape nye, grønne arbeidsplasser. Målet er at energikrevende bedrifter skal se de spennende etableringsmulighetene som Haugalandet og Sunnhordland kan tilby ved å utnytte såkalte ”sidestrømmer” fra de store industribedriftene i regionen. Mye energi går ut i lufta og volumet er så stort at det burde være interessant for mange.

Grønn energi – grønn industri
Klimagasser vil gi nye grønne arbeidsplasser i både industrien og andre næringer. Haugesundregionen er en perfekt lokasjon for grønne arbeidsplasser, da vi allerede er en sterk industriregion, vi har grønne energiressurser og vi vil skape flere arbeidsplasser.

Les oppsummering av tysværordfører og prosjektansvarlig i NCEC, Sigmund Liers innlegg om NCEC på Agendakonferansen 2017 her 

Energiprogrammet har i «Plan og mobiliseringsfasen» (2017) lagt et bredt grunnlag for etablering av partnerskap og involvering av næringen i styring og videreutvikling av Energiprogrammet. Store industriaktører innenfor energisektoren og prosessindustrien har inngått avtaler om videre deltagelse. I tillegg har teknologileverandører, ingeniørselskaper, forsknings- og utdanningsmiljøer inngått avtaler om deltagelse i partnerskapet.

Hovedkonklusjonene fra plan- og mobiliseringsfasen kan videre oppsummeres:

  • Det er et samarbeidsgrunnlag som omfatter næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.
  • Det er klare synergimuligheter innenfor klyngen, eller mot eksterne miljøer, innenfor eller på tvers av verdikjeder og teknologier.
  • Det er et potensial for økt verdiskaping og forsterket konkurranseevne i regionen basert på samarbeid mellom aktørene.
  • Det er lagt til rette for bred medvirkning fra de viktigste aktørene i regionen og et aktivt lederskap.

Utnyttelse av sidestrømmer som verdidriver

Energiprogrammet har som målsetting å skape bærekraftig vekst og utvikling. Utnyttelse av sidestrømmer fra industrien har potensial for å være verdidriver for en slik målsetting. Typiske vekstmuligheter kan være:

  • Utnyttelse av gasser for produksjon av elektrisk energi
  • Utnyttelse klimagasser som råvare til annen næring
  • Utnyttelse av spillvarme og annen termisk energi for oppvarming
  • Utnyttelse av tilgjengelige næringsområder for storskala industriproduksjon
  • Energiprogrammet har potensial til å bli et strategisk utviklingsprosjekt for regionen som kan bidra til økt innovasjon og fornyelse.

En stor energiressurs som ikke er utnyttet
Energieffektivisering og utnyttelse av sidestrømmer fra prosessindustrien er definert som hovedfokus innenfor satsingsområde «Grønn energi – grønn prosessindustri». Å utnytte, fange og transformere sidestrømmer til grønn og kortreist energi vil ha et betydelig verdiskapingspotensial for energi- og prosessindustri, andre næringer og lokalsamfunn.

Næringsarealer tilgjengelig for areal og energikrevende industrietableringer

Kommunene er eiere og tilretteleggere for offentlige næringsareal rundt i hele regionen. Haugaland Næringspark, eid av Haugaland Kraft, har et ferdig regulerte industriareal på hele 5.000 dekar og et eget havneområde, Gismarvik Havn. Muligheter for energitilgang er god og i samarbeid med Statnett vil denne energikapasiteten økes etter hvert som næringsparken videreutvikles. Haugaland Næringspark ligger tett ved både Statoil Kårstø anlegget og Hydro Aluminium Karmøy. Den største CO2 kilden i regionen er Statoil Kårstø terminalen. Også Karmsund Havn med sine større utviklingsprosjekter knyttet til sjøbasert logistikk og marin forproduksjon, har relevante arealer for energibasert næringsutvikling.