Brukere, pårørende og helsetjenestene vil få en lettere hverdag når Haugaland Vekst nå har tilrettelagt for at alle deres ti eierkommuner går til anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte.

Velferdsteknologiske løsninger kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. Eldrebølgen innebærer at flere skal bo hjemme lenger, og elektronisk medisineringsstøtte er med på å legge til rette for dette.

AVTALE: Sven Seljom fra Evonos og Jarle Nilsen, regionrådsleder i Haugaland Vekst

– Stadig flere eldre gjør at behovet for oppfølging øker. Vi er veldig glade for at vi nå ved bruk av velfungerende velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene, forteller Jarle Nilsen, leder av regionrådet i Haugaland Vekst.

Økt trygghet og fleksibilitet

Det er kommunene Haugesund, Karmøy, Utsira, Sveio, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Etne, Sauda og Suldal som nå går til anskaffelse av den nye medisineringsløsningen. Dette gjør at hjemmetjeneste og andre helsetjenester som i dag har ansvar for medisineringsoppfølging av pasienter kan tilby brukerne elektroniske medisindispensere.

– Dispenserne sørger for at brukerne får riktig dosering til riktig tid, og at brukerne blir varslet om de skulle glemme å ta medisinen. Går det for lang tid, varsles også den aktuelle helsetjenesten, slik at oppfølgingen blir godt ivaretatt, forklarer Sturle J. Monstad, prosjektleder for velferdsteknologi i Haugaland Vekst.

FORNØYDE: Prosjektleder Sturle J. Monstad i Haugaland Velst, Ida Gaard fra hjemmetjenesten og og brukerrepresent i prosjektgruppen, Aud Edvinson

Anskaffelsen er en del at en større prosess der Sola kommune har vært i front. 23 kommuner i Rogaland og Haugaland Vekst har gått sammen om å finne de løsningene som kan fungere best for brukere og ansatte. Med denne type velferdsteknologi vil hjemmebaserte tjenestene få mer fleksibilitet og kunne utnytte ressursene sine enda bedre enn de har anledning til i dag.

Haugesund kommune har deltatt i et prøveprosjekt med medisineringsdispensere. De har gode erfaringer med dette, og er veldig glade for at de nå kan tilby muligheten til flere.

– Hvem som vil kunne ta i bruk den elektroniske medisineringsløsningen vil vurderes nøye i hvert tilfelle, men det antas at 15-20% av dagens brukere vil kunne ha nytte av de nye løsningene. Vi opplever at løsningen gir økt kvalitet for brukerne, og at de opplever mindre inngripen i egen hverdag når de ikke er avhengige av besøk til låste tider. Det gir også ekstra trygghet for pårørende til hjemmeboende som har medisinstøtte, sier brukerrepresentant i regionens prosjektgruppe, Aud Edvinson.

Gode erfaringer

Haugesund kommune har vært pilotkommune i regionen, og Ida Gaard i hjemmetjenesten forteller om gode erfaringer og større fleksibilitet for brukerne.

– Våre erfaringer med bruk av elektronisk multidosedispensere er gode. Det vil i det videre arbeidet sees på om vi har flere brukere som kan ha nytte av denne type tjeneste. En av de positive gevinstene er at brukerne får medisinene til et fastere tidspunkt, og ikke er avhengig av å vente på hjemmetjenesten, dette bedrer pasientsikkerheten og tjenestekvaliteten. Vi ser også en økt mestringsfølelse hos brukere som har mottatt denne hjelpen, sier Gaard.

SULDAL: Fra workshop i Suldal

Hjemmetjenesten yter helsehjelp til brukere som har fått vedtak fattet av vedtakskontoret.

Suldal kommune har også tatt i bruk elektronisk medisineringsstøtte i hjemmetjenesten, og har i sin geografisk store kommune andre utfordringer med å sikre rett medisin til rett tid.  Kommunene har tatt i bruk ulike typer teknologi og Haugaland Vekst arrangerte forrige uke, i samarbeid med det nasjonale program for velferdsteknologi, workshop i Suldal og på Karmøy der man delte erfaringer og klargjorde kommunene for den nye teknologien og de nye måtene å tilby tjenestene på. Avtalene med de to selskapene Evonos og Dignio ble signert 20. desember, og tjenestetilbudet blir tatt i bruk i etter god opplæring av ansatte og brukere.

DIGNIO: Fra signeringen med Dignio i Sola kommune.

 

Tekst: PYX