Hordfast kan gi 25 000 arbeid i byggeperioden!

– Hordfast kan også vise seg å bli interessant for industrien, og kan bidra til å gi olje- og gassnæringen et nytt bein å stå på! Det sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Norge har i dag historisk høy arbeidsledighet på grunn av koronasituasjonen. Analysebyrået Rystad Energy anslår i tillegg at oljeinvesteringer på norsk sokkel vil halveres de to neste årene, og at flere tradisjonelle offshore-markeder vil falle med mellom 60 og 70 prosent. Begge disse forholdene vil være dramatisk for landet som helhet, og vil gjøre det helt nødvendig med store statlige investeringer.

I en ny rapport anslår analysebyrået Menon Economics at en igangsetting av Hordfast-utbyggingen mellom Os og Stord vil kunne gi sysselsettingseffekter på nærmere 25 000 for hele landet, og at disse vil komme innenfor bygge- og anleggsbransjen, men også innen de tradisjonelle offshore-næringene. Hordfast-prosjektet er planlagt, analysert og vurdert som samfunnsøkonomisk svært lønnsomt.

Menon-rapporten viser at igangsetting av Hordfast vil:

  • gi sysselsettingseffekter opp mot 24 500 i hele landet. I tillegg til 200 ansatte knyttet til årlig drift og vedlikehold.
  • gi en verdiskaping på 23 milliarder kroner (13,5 milliarder kroner i lønn og 9,5 milliarder kroner i brutto driftsresultat)
  • gi i skatteeffekter på opp mot 6,5 milliarder kroner
  • gi en netto nytte på 20,3 milliarder kroner, basert på et kostnadsbilde på 36,7 milliarder kroner. 17 milliarder vil kunne finansieres gjennom erstatning av betaling på dagens ferjer.
  • i tillegg gi produktivitets- og verdiskapings-virkninger på 3,5 milliarder kroner for hele landet

Store ringvirkninger – ny mulighet for offshore-næringen

En viktig del av Hordfast er byggingen av verdens lengste flytebro over Bjørnafjorden.

Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri

– Teknologisk sett vil byggingen bli krevende, med betydelige mengder stålarbeid, og sammenstilling og montering på flytebrodelen. Men her har norske offshore-leverandører en unik kompetanse. Det gjenstår å se hva norsk industri kan og bør påta seg av oppdrag her, men det er mulig nyttig erfaring som kan åpne for mulige eksportleveranser i framtiden, sier Knut E. Sunde i Norsk Industri i en pressemelding fra Hordfast AS.

Lokal produksjon

En forskningsgruppe har konkludert med at broen over Langenuen kan bygges i aluminium, noe som vil være pionerarbeid innen brobygging.

– Broelementer i aluminium kan produseres lokalt, noe som både vil gi lokale offshore-leverandører arbeid i perioden, og et nytt forretningsområde for fremtiden, sier Sunde.

K. Tormod Karlsen, administrerende direktør i Haugaland Vekst

– Dette er enda et argument for å få igangsatt de gryteklare veiprosjektene i regionen. Haugalandet ligger strategisk til midt i verdiskapingsaksen mellom Bergen-Stavanger på E39 og Oslo med E134. Vi har svært store behov nå for gode og velfungerende infrastrukturforbindelser for både gods- og persontransport. Når dette også kan gi store sysselsettingseffekter i en vanskelig tid, er det helt nødvendig at det nå bli fortgang på prosjektene, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, Tormod Karlsen.

Presset mot myndighetene øker

Den planlagt utbyggingen av E39 mellom Os og Stord vil redusere reisetiden for 1 million mennesker mellom Bergen og Stavanger dramatisk. Bare mellom de to byene bor det hele 170 000 mennesker, og Hordfast vil utvide bo- og arbeidsområdene fra denne regionen.

Den siste tiden har næringsaktører og politikere i regionen vår stått samlet i sitt press mot myndighetene, for å få realisert de viktige samferdselsprosjektene på E39 og E134.

I en kronikk gjengitt i Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis og Bergens Tidende har næringsforeningene på vestlandet bedt om at Bergen-Haugesund-Stavanger lenkes tettere sammen.

16 kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland krevde nylig at arbeidet med nye tunneler på E-134 over Haukeli nå kommer i gang.

I tillegg var en rekke ordførere, fylkespolitikere, stortingspolitikere, næringslivsorganisasjoner, Haugaland Vekst og LO blant dem som signerte under en felles kronikk for å få samferdselsminister Knut Arild Hareide til å gi marsjordre for Rogfast.