Hvordan drive brannsikring av boliger for utsatte grupper?

Med «brannsikring av boliger for utsatte grupper» som tema, inviterte Haugaland Vekst til VRI Innovasjonsdialog torsdag 8. juni. På denne første innovasjonsdialogen ble det satt fokus på behov, utfordringer og muligheter innen brannsikring av boliger for mennesker i disse gruppene ved blant annet å se på løsningene som er og som kommer på markedet for velferdsteknologi. 

VRI Innovasjonsdialog er et samarbeid mellom Haugaland Vekst, Norwegian Smart Care Cluster, VRI Rogaland (Rogaland Fylkeskommune) og Høgskolen på Vestlandet (HVL). Under torsdagens arrangement presenterte leder for velferdsteknologiprosjektet på Haugalandet, Sturle Monstad i Haugaland Vekst, status for prosjektarbeidet og hvilke tema og kompetanseområder det arbeides med.

De neste årene forventes det en sterk økning i antallet personer over 70 år, og behovet for nye produkter og tjenester innen omsorgen knyttet til disse, skaper et vekstmarked. Velferdsteknologiprosjektet arbeider blant annet med hvordan systemer for hjem og kommune snakker sammen med referanse til brannvern og utfordringer, og behovet for rask varsling av brannvesen og pårørende.

Varsling og evakuering av personer med kognitiv svikt og redusert mobilitet kan imidlertid by på store utfordringer, og det derfor et stort behov for å sikre god og effektiv kommunikasjonen mellom brannvesenet og de aktuelle beboerne om et branntilløp finner sted.

To omkom i brann på omsorgssenter

Natt til 9. juni 2007 slo AMK full katastrofealarm da det brøt ut brann på Sveio omsorgsenter. Brannen oppsto i Klokkarbakken, senterets dementavdeling. Etter iherdig innsats fra de ansatte og fra Sveio- og Haugesund brannvesen ble det denne sommernatten evakuert totalt 20 personer fra senteret, flere av dem sengeliggende. Heltemodig innsats og rask utrykning fra nødetatene klarte imidlertid ikke å forhindre at to av omsorgsenterets pasienter omkom.

På Innovasjonsdialogen: Fra v. Nils Reiersen, medlem i Eldrerådet i Karmøy, Tore Johann Enerstvedt, varabrannsjef Sveio brann- og redningsvesen og Odd Henry Dahle, tidligere rådmann i Sveio kommune.

Daværende Sveio-rådmann, Odd Henry Dahle, presenterte torsdag historien om brannen og tiltakene som ble iverksatt av kommunen i etterkant. I tillegg til å gå gjennom selve branntilløpet, fortalte Dahle også om kommunens krisehåndteringen og hva man kan ta lærdom av etter den tragiske hendelsen.

I etterkant av brannen har etterforskningen ikke klart å avdekke hva som var årsaken at brannen staret. En 60 sider lang rapport fra Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) slo imidlertid fast at bare et automatisk brannslokkingsanlegg kunne ha begrenset det raske brannforløpet. Evalueringen anbefalte et krav om automatiske anlegg på nye og bestående sykehjem og omsorgsboliger. Det kom også en anbefaling knyttet bedre brann- og sikkerhetsopplæring av personell.

Andre innledere under Innovasjonsdialogen 8. juni:

Les også: – Viktig og informativt dialogmøte

Monika Huseby, Haugesund Brann 

«Hvorfor oppstår brann og hvor galt kan det gå?» Huseby innledet med en film om hvordan brann i en bolig utvikler seg, hvor liten tid man har og skader man kan pådra seg som følge av røykutvikling. Hun fokuserte videre på utfordringer for eldre beboere med kognitiv svikt som ikke kommer seg ut og potensielle tiltak. Hva kan gjøres med tanke på utstyr og tilpasninger i selve boligen, og hva kan gjøres fra brannvesenets side? Bør brannvesenet ha bedre oversikt over hvor denne gruppen bor, lage bedre rømningsveger, og beboere ha direkte varsling til brannvesenet? En sentral problemstilling er utfordringen knyttet til at eldre demente ofte bare blir sittende, de agerer ikke, selv ved varsling av brann.

Arild Kristensen, NSSC

Kristensen hadde fokus på fordelen ved å samarbeide i nettverk, og presenterte samtidig en oversikt over hva velferdsteknologi omfatter; trygghet, sikkerhet, hjelpemidler, sosial kontakt, behandling og pleie, smarthus, livstil og forebygging. Arena Smart Care Cluster har 105 bedrifter i klyngen, spredd fra Fredrikstad til Nordland. Ca. 70 av bedriftene hører til i Rogaland, og mange kommunale aktører og aktører fra FoU er representert.

Kristensen presentere målene for klyngesamarbeidet som blant annet er å styrke bedriftene, utvikle markedet – både offentlig og privat, og å videreutvikle norske helseindustri til å bli en sterk næring. Klyngens delmål var å arrangerer møteplasser, skape økt konkurransekraft, innhente, utvikle og dele kunnskap, og samtidig bidra til at bedriften når ut på internasjonale markeder. Arena Smart Care Cluster har blant annet utviklet en portal hvor kommunene kan melde inn behov og leverandørene kan spille inn sine løsninger. Når det gjelder internasjonalisering så jobber klyngeprosjektet konkret med offentlige og private virksomheter i Danmark, som ligger lengt fremme innenfor velferdsteknologi.

Hans Kristian Torske, Innovasjon Norge

«Bedriftsnettverk – hvordan delta i nettverkssamarbeid?» Torske fokuserte på hindringer og suksessfaktorer relatert til samarbeid i bedriftsnettverk. Det er viktig at bedriftene har ledelsen og styre med på det som skal gjennomføres. Det er videre også viktig å ha en enkel samarbeidsmodell, omforente spilleregler, engasjement og deltakelse. Det må også være samsvar mellom ressurser og ambisjoner, stram organisering og fremdrift.

Trygve Gunnarshaug, Haugesund Kommune 

«Innovative offentlige innkjøp, kommunenes rolle». Å være innkjøper i en kommune betyr at en arbeider med et veldig bredt område av ulike tjenester og varer, og at en har mange krav knyttet til lover og regler. Det er mange regler å forholde seg til som ofte blir barrierer, og det er viktig at en får til en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Gunnarshaug fokuserte på de grunnleggende kravene til offentlige innkjøp, som også gjelder innovative innkjøp: Det må være konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Dette er bakteppet også når en skal tenke innovasjon. Realiteten er at få kommuner driver med innovative offentlig anskaffelse. I en innovativ offentlig anskaffelse er det viktig å starte med å se på hva kommunene trenger helt konkret. Kan kommunenes behov dekkes ved eksisterende produkter, eller må løsningene utvikles helt fra bunn eller ved å sette sammen ting på nye måter.

Siste del av innovasjonsdialogen var satt av til at bedrifter kunne pitche produkter og tjenester, og presenterte sin virksomhet og deres potensielle løsninger for brannsikring av boliger for risikoutsatte grupper.

Resq Group driver virksomhet innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring, og er et av Europas største treningssentre hvor bedrifter og andre aktører kan få prøve brannslukking i praksis. Resq Group er spesialister på beredskapsledelse og fokuserte torsdag på at kommunene og pårørende som skal serve de risikoutsatte gruppene som bor hjemme, må ha en forståelse for systemene for slukking og varsling. Her kan Resq være en fasilitator slik at man får prøvd ulike ting og scenarioer i praksis. Muligheter for å tilby løsninger innenfor sikkerhets og beredskapsopplæring til dette segmentet var mange.

Helgevold Gruppen er leverandør av elektro, automasjon og tele/data, og har kontorer i Haugesund, Tysvær, Sandeid, Suldal og Etne, hvor avdelingen i Suldal er bedriftens hovedkontor. Helgevold tilbyr tjenester både til privat- og bedriftsmarkedet, som tele/data, belysning, alarm, smarthus m.m.

Enovate tilbyr systemer, som Rayvn, for effektiv hendelsehåndtering som i dag brukes innen olje/shipping, sikkerhet- og beredskapstjenester. Deres systemer inkluderer nettbasert håndtering av kriser og uønskede hendelser, varsling og mobilisering av ulike personer og team, kommunikasjon under hendelsen og dokumentasjon av håndtering under selve hendelsen. Med tanke på brannsikring for risikoutsatte grupper, hvis for eksempel brannvesenet er langt unna, kan det være mer effektivt å varsle naboer per sms, epost eller automatisk oppringing.

Det er mange muligheter og løsninger for å koble på sensorer som gir direktevarsling til brannvesenet, hjemmetjenesten. Man kan også benytte sensorer på personer slik at man vet hvor personene befinner seg til enhver tid.

Enovate viste også til et studentprosjekt for stemmegjenkjenning. Stemmegjenkjenning kan brukes på beboere som kan ha voldelig og utagerende atferd, slik at pleiere kan få rask assistanse om det er behov for det. Andre tilfeller hvor stemmegjenkjenning kan brukes er på beboere som er i fare for å falle om natten. Ved bruk av stemmegjenkjenning blir det utløst et varsel til hjemmetjenesten når brukeren roper om hjelp slik at man raskt kan komme dem til unnsetning.

Park hotell arbeider med å utvikle morgendagens hotell. For å utvikle konseptet skal det jobbes på tvers av bransjer. Målsettingen er å bygge leiligheter i samarbeid med hotellet samt å utvide svømmebasseng og parkområder. For denne type boligkonsept er risiko for brann stor og man har behov for ulike løsninger. Det ble vist til et nytt konsept med ledesystemer som opprinnelig hadde blitt brukt innen flybransjen. Park inviterte også bedrifter til å teste ut nye løsninger innenfor smartteknologi og brannsikkerhet hos hotellet.

Vakt og Alarm Etne presenterte også løsningen Respons 24 som blant annet støtter integrasjon av komfyrvakt og brannvarsler.

På den andre VRI Innovasjonsdialogen, tirsdag den 29. august, inviteres bedrifter som ønsker å videreutvikle sine løsninger gjennom bedriftsnettverk og IFO prosjekter til et dialogmøte for å finne samarbeidspartnere og få ytterligere informasjon om støtteordninger. Rådgivere fra VRI Rogaland og Innovasjon Norge vil være behjelpelige med informasjon og råd om hvordan man bør gå frem i forhold til relevante virkemidler i etterkant av innovasjonsdialog 1.