Mer næring, flere arbeidsplasser og flere innbyggere. Med «Veikart for Haugalandet» har kommunene på Haugalandet vedtatt  en plan som forteller hvordan en skal sikre vekst og utvikling på Haugalandet. 

«Veikart for Haugalandet, 2021-2025» er utviklet i et samarbeid mellom kommunene og næringslivet i regionen. Planen forteller hvilke prioriteringer og tiltak som må iverksettes for å oppnå verdiskaping og øke antallet arbeidsplasser – til minst tilsvarende landsgjennomsnittet, og også øke nærings- og bostedsattraktiviteten på Haugalandet. 

Prioriterte områder

Veikartet er utarbeidet på bakgrunn av en rekke analyser, blant annet Telemarskforskings Regionalanalyse; NHO’s Veikart for fremtidens næringsliv, Invest in Norway’s fremtidsnæringer og rapporter fra Menon Economics. 

Gjennom arbeidet med Veikartet har det blitt tydelig hvilke strategiske mulighetsområder og tiltaksområder som vil gi den nødvendige uttellingen. De strategiske tiltaksområdene er valgt ut ifra at det er områder som det offentlige kan påvirke

Veikartet legger grunnlaget for konkrete tiltak for hvordan vi kan øke kompetansen i regionen, hvilke økonomiske virkemidler vi har, hvordan vi kan oppnå nødvendig infrastruktur, sørge for næringsaktive kommuner og godt samarbeid.

Næringer med særskilt vekstpotensial

Analyser viser at Haugalandet bør arbeide for å øke andelen arbeidsplasser i eksportrettede næringer og at det bør legges til rette for utvikling innenfor næringer med vekstpotensial og en grønn profil. I Veikartet er det trukket frem noen mulighetsområder hvor regionen har ekstra stort potensial for vekst og nye arbeidsplasser:

  • Grønn energi og industri
  • Havnæringene
  • Havbruk og landbruk
  • Reiseliv og opplevelse
Haugaland Næringspark på Gismarvik er tenkt som lokasjon for en rekke aktører innenfor grønn energi og industri.

Må bli en mer attraktiv region

Skal Haugalandet styrke seg innenfor disse områdene, er vi avhengige av få tilført ny kompetanse. For å sikre at de med riktig kompetanse velger å leve livene sine på Haugalandet, må regionen være attraktiv både å arbeide og bo i. 

Det blir derfor viktig å arbeide målrettet for å oppnå «høy attraktivitet» i Telemarksforskings fremtids-scenarier for Haugalandet. Målet er en vekst på 1.875 arbeidsplasser i regionen innen utgangen av 2025, og for å nå dette målet må både næringsattraktiviteten og bostedsattraktiviteten økes. 

Hvordan øke regionens attraktivitet?

Det er mange faktorer som vil påvirke nærings- og bostedsattraktiviteten; tilgjengelige og attraktive tomter til boliger og næring, kultur og fritidstilbud, sentrumsutvikling, omdømmebygging, stedets kultur og identitet, tilgang til kompetent arbeidskraft, næringsaktive kommuner, regionens sentralitet, samt styrking av regionalt samarbeidet og forankre felles ambisjoner i hver enkelt kommune. 

Gjennom arbeidet med Veikartet er det valgt fem strategiske tiltaksområder som det offentlige kan jobbe med for å påvirke attraktiviteten på regionalt nivå: 

  • Infrastruktur og areal
  • Kompetanse
  • Nyskaping og internasjonalisering
  • Næringsaktiv offentlig sektor
  • Samhandling og profilering

Ny serie om tiltaksområdene

Arbeidet er godt i gang, og i tiden fremover vil vi gå nærmere inn på de ulike tiltaksområdene her på www.haugaland-vekst.no, og se nærmere på hvordan det blir arbeidet konkret i henhold til tiltaksplanen som skal bidra til at Haugalandet i årene fremover får en bærekraftig vekst i verdiskaping og antall arbeidsplasser som minst tilsvarer landsgjennomsnittet, i tillegg til økt nærings- og bostedsattraktiviteten i regionen vår. 

Veikart for Haugalandet 2021-2025 ble endelig vedtatt i Regionrådet for Haugalandet i desember 2021. Regionrådet for Haugalandet er ansvarlig for gjennomføring av Veikartet, og består av ordførerne kommunedirektørene i de ti kommunene på Haugalandet. Haugaland Vekst har ansvar for den praktiske koordineringen og oppfølgingen på vegne av regionen. Dette skjer i samarbeid med kommunene og andre sentrale aktører fra næringsliv, akademia, fylkeskommunen, m.fl.

Haugaland Vekst vil fremover også snakke om de ulike tiltaksområdene i Næringspodden Haugalandet, produsert av PYX.

For mer informasjon om regionen, se: Telemarksforskings regionalanalyse og Veikart for Haugalandet 2021-2025