Mulighetsutvikling i en krevende tid…

Å være «lim» i regionen er en viktig funksjon for Haugaland Vekst.

Vår jobb i Haugaland Vekst er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Vi søker etter  muligheter hvor potensiale til regionen kan få utløp til å videreutvikle seg enda mer. Vi leter etter samarbeidsmuligheter som ikke bare styrker de involverte aktørene, men som også hever attraksjonsverdien og konkurransekraften til Haugesundregionen – som gjør regionen og lokalsamfunnet vårt mer slagkraftig og rigget for fremtiden. Vi initierer, organiserer og forankrer, søker finansierings-muligheter og iverksetter i en tidligfase. I noen prosesser kjører vi løpet selv, mens i andre sammenhenger overlater vi gjerne til andre aktører nærmere problemstillingen, til å gjennomføre. Vi er opptatt av samhandling i regionen og har et stort nettverk av samarbeidspartnere som vi jobber tett sammen med i de ulike prosessene. Dette skaper forankring og gir oss også tilgang til større gjennomslagskraft samt nyttig kompetanse og god ressursutnyttelse.

 I dette nyhetsbrevet vil du blant annet lese en lengre artikkel hvor vi ser nærmere på ulike spennende prosesser som nå finner sted i regionen vår utenfor Haugaland Vekst, som Smaken av Vikingland, det interkommunale Haugaland Brann og Redning IKS og ulike satsninger innen lokal turisme.

Vi har også sett nærmere på store investeringene som blir gjort ved Haugesund sykehus og av Karmsund Havn på Husøy. Dette er milliardinvesteringer som ikke bare styrker det lokale tjenestetilbudet, tilgjengeligheten og brukervennligheten, men som også øker attraksjonsverdien til Haugesundregionen.

 Haugesund sykehus vil etter utvidelsen med en budsjettert kostnad på hele 3,3 milliarder kroner blant annet ha et akuttmottak som er unikt i sitt slag sammenlignet med andre norske sykehus. Og som adm.dir. i Helse Fonna HF, Olav Klausen, selv sier i saken, vil ikke investeringene bare oppgradere sykehusets fasiliteter og utstyr, men også bidrar til å utvikle både byen og byrommet. Samtidig vil det «nye» sykehuset også føre til at dyktige fagfolk kommer til å søke seg til Helse Fonna og Haugesund som by.

 Med investeringer på 600 millioner kroner på Husøy skal Haugesund Cargo Terminals i årene fremover bygges ut til å bli en av de største havnene i Norge, målt både i areal og kaikapasitet. For å sitere havnesjef Tore Gautesen: «Vi skal bygge et utstillingsvindu for fremtidens havn.»

Gautesen trekker også frem utvidelsene på Husøy som et godt eksempel på samhandling og godt samarbeid mellom kommunene, som gir direkte resultater i form av arbeidsplasser, samfunnskritisk infrastruktur og tilrettelegging for regionenes næringsliv.

 Mulighetsutvikling er et kontinuerlig arbeid, som skjer på mange ulike fronter samtidig og i ulik skala. Mulighetene til regionen påvirkes også av at de politiske rammevilkårene er på  plass, både lokalt og ikke minst nasjonalt. I mange saker er vi derfor uforbeholdent avhengige av at vi trår opp stiene sammen. At vi samler alt av tyngde for å tråkke opp så solide spor som mulig – spor som viser igjen også i det nasjonale terrenget. Mange av disse prosessene er langdryge og krevende. zip pic

Det betyr at noen må holde fokus også på det langsiktige og være «lim» sammen med gode samarbeidspartnere både i politikk, nærings- og samfunnslivet. Eksempler på dette kan være kampen om en framtidsrettet og konkurransedyktig flyplass, vintersikker vei over fjellet og en oppgradert E 134, etablering av et nytt moderne fengsel med høy sikkerhet, internasjonal fibersatsing og muligheter for datasenteretableringer, etablering av statlige arbeidsplasser, energi- og arealkrevende etableringer, klyngefellesskap og mye mer. Dette skjer ikke av seg selv og de lange prosessene med påvirkning og tilrettelegging blir ofte usynlige i nyhetsbilde da dette ikke er «hot news» som Lothepus og terror.. Men det gjelder å ha «stayerevne» og korrigere kursen når det kreves.

 Og det er vi som bor, arbeider og lever i Haugesundregionen som best vet hva vi er gode for og hvilket potensiale vi innehar. I enkelte saker kjemper vi også gjerne en kamp mot andre regioner og interesser, og spesielt i slike saker kan viktigheten av godt samarbeid og god samhandling innad i regionen aldri presiseres for mye.

 Sammen skaper vi muligheter for utvikling, sammen skaper vi vekst!