På ettermiddagen torsdag 8. mars tikket det inn et regjeringsvedtak fra Samferdselsdepartementet om at E134 Gvammen-Vågsli skal i framtida gå i ny, innkorta trasé nord for nåverande E134. Det er spennende nyheter for alle som arbeider med å få E134 som hovedtrasé mellom øst og vest. 

“I det videre arbeidet med planlegging og utvikling av E134 som øst-vest-hovedvegforbindelse, legger departementet til grunn at E134 på strekningen Gvammen-Vågsli etableres i en ny innkortet korridor nord for dagens E134. Dette er i tråd med Statens vegvesens anbefaling i den gjennomførte KVUen,” skriver Samferdselsdepartementet i et regjeringsvedtak.

E 134 som hovedtrase’ mellom øst og vest, er en sak som Haugaland Vekst og regionen har engasjert seg tungt i over flere år, og hvor vi ser at langvarig innsats og systematisk jobbing med alliansebygging har gitt positive resultater, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, Tormod Karlsen.

Vedtaket slår videre fast at:

“Prioritering av midler til utvikling av strekningen E134 Gvammen-Vågsli vil bli vurdert nærmere i arbeidet med neste NTP. Før det settes i gang videre planlegging etter plan- og bygningsloven på E134 GvammenVågsli, vil regjeringen frem mot neste NTP arbeide videre med et helhetlig forslag til ambisjonsnivå og prioriteringsrekkefølge for den videre planleggingen av tiltak på E134. Vi ber om at Statens vegvesen utarbeider et grunnlag for et slikt forslag i god tid før neste rullering av NTP. 

Departementet vil også presisere at strategien for utvikling av hovedvegforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet har et langsiktig perspektiv, frem mot 2050. Den videre planleggingen vil bli innrettet med sikte på en gradvis utvikling av vegstandarden.”