Regionrådet bevilget midler til massivt energiprosjekt

Haugaland Vekst Regionråd besluttet fredag enstemmig å bevilge 300 000 kr til delfinansiering av energiprosjektet som skal gjøre regionen vår til «Norwegian Clean Energy Cluster». Flere har allerede gitt uttrykk for at de ønsker å bli regionens kommende «energiminister».

Tysvær kommune har som vertskap for Kårstø og Gismarvik næringsområde utfordret regionen på å se mulighetene i den energimiksen vi har for å øke verdiskaping innen energibasert industri. Tysvær kommune og Haugaland Vekst har allerede gjennomført en forstudie med tilhørende prosess for å avdekke våre konkurransefortrinn som en energiregion.

– Dette prosjektet får vi til ved å gjøre det sammen, ikke ved å gå ved siden av hverandre. Dette er ikke lenger et Tysvær-prosjekt, men et regionsprosjekt, sa Tysvær-ordfører Sigmund Lier under prosjektfremlegingen foran regionrådet, før rådet enstemmig vedtok å tildele 300 000 fra disposisjonsfondet til egenandel for oppstart av prosjektet.

Kompetanse i verdensklasse

Haugesundregion har store muligheter til å ta i bruk den allerede eksisterende energimiksen som finnes her til å skape nye arbeidsplasser og sikre en bærekraftig verdiskaping.

Olje, gass og vannkraft har i mange tiår stått sentralt i regionen som grunnlag for en betydelig energi- og prosessindustri. Nedbemanninger og effektiviseringer i olje- og gassbransjen har de siste årene imidlertid gjort at regionen i dag har store utfordringer innen sysselsetting og vekst i næringslivet. Konsekvensen av dette er muligheter som satsningen på dette energiprosjektet for å ta i bruk kompetanse i verdensklasse og å sikre ny anvendelse av de ressursene som regionen er sterk på.

Kraftkommuner i styringsgruppen

Med 1,6 millioner kroner årlig, vil det samlede budsjettet være på 4,8 millioner kroner fordelt på de tre årene prosjektet skal jobbes med i denne omgang.

Sammen med regionrådet skal Tysvær kommune ha hovedansvaret for gjennomføringen. Kommunen deltar også i styringsgruppen sammen med kommunene Sauda, Suldal og Karmøy, fylkeskommunen, Haugaland Vekst, Haugaland Kraft og Haugesundregionens næringsforening. Det skal også ansettes en prosjektansvarlig, og Lier og Anette Sæther i Haugaland Vekst kunne under sin prosjektfremlegingen fortelle om stor interesse og allerede interessante forespørsler knyttet til prosjektet.
– Kjente navn fra næringslivet har allerede vært i dialog med oss og gitt uttrykk for at de kan bidra i prosessen.

Regionalt grep for samhandling

Målet med prosjektarbeidet i første fase er etablering av en prosess som sikrer en strategisk retning og styring mot realisering av en visjon om å bli «Norwegian Clean Energy Cluster». Metoden vil være klyngetenkning hvor det skal jobbes for å sikre et samarbeidsgrunnlag som omfatter næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, samt bred medvirkning fra de viktigste aktørene i klyngen og et aktivt lederskap.

Prosjektet er et stort regionalt grep for samhandling for å sikre en framtidig posisjon inn i et grønt skifte samtidig med nye muligheter som ligger i krav til omstilling. Fokus er prosess og direkte grep for nye næringsetableringer, arbeidsplasser og økt verdiskaping i Haugesundregionen.