Rystad-rapport: Korona og oljeprisfall truer investeringer på norsk sokkel

 

Analysebyrået Rystad Energy har tatt en gjennomgang av prosjekter på norsk sokkel og har på bakgrunn av det utarbeidet en rapport som viser at investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel ligger an til å bli redusert med 56–72 milliarder kroner (38-49 prosent) i 2022, sammenlignet med investeringsnivået i 2019. Reduksjonen skyldes både lavere oljepris og effekter som følge av Covid 19 pandemien. Følgene av dette kan få store konsekvenser for arbeidsplasser og verdiskaping lokalt og ordførerne i regionen ber nå om tiltak som kan avhjelpe situasjonen.

 

Investeringsfallet rammer leverandørindustrien 

Reduksjon i investeringer påvirker særlig segmentene for ingeniørtjenester og plattformkonstruksjon. Verst går det ut over bygging av plattformer, hvor markedet vil falle med opp mot 70 prosent i 2022, sammenlignet med 2019-nivået. Videre viser rapporten at smellen allerede har truffet land. Ingeniørtjenester til planlegging av prosjekter faller med rundt 60 prosent fra i fjor til i år. Rigg- og boretjenester ligger an til et fall på 20-30 prosent i 2022, sammenlignet med 2019.

Les hele rapporten fra Rystad Energy: Covid-19 report – scenarios and impact on global energy markets 

 

Ber om støtte til forslag om skatteutsettelse 

Hver fredag samles ordførerne i alle de 10 Haugaland Vekst kommunene for å diskutere og informere hverandre om viktige saker for regionen. På møtet fikk vi blant annet presentert innholdet i rapporten fra Rystad Energy og dens konsekvenser for vår region av fagsjef for klimapolitikk, Benedicte Solaas og analytiker Marius Menth Andersen i Norsk Olje og Gass.

På vegne av næringen ba Norsk Olje og Gass om støtte til forslaget om endringer i skatteregimet for å avhjelpe den situasjonen næringen nå befinner seg i. Det tiltaket de mener vil ha størst betydning er å forskuttere selskapenes skattefradrag. Det innebærer at selskapene får trukket investeringskostnadene fra skatten året investeringene blir gjort, i stedet for over seks år slik det er i dag. Hensikten med dette er å frigi kapital, som kan brukes på å opprettholde aktivitet og foreta nye investeringer. Forslaget er ment for en midlertidig periode.

Dersom skattetiltaket gjennomføres anslår Rystad Energy at man vil kunne opprettholde investeringsnivået i 2020 og 2021 sammenliknet med anslagene før korona og oljeprisfall. Investeringsnivået i 2022 blir også betydelig bedret, sammenliknet med hovedscenarioet under gjeldende skatteregime. Skattetiltaket motvirker altså delvis den negative effekten lavere oljepris kan ha på aktivitetsnivået fremover.

Presentasjon Norsk Olje og gass 24.04

 

Viktig sak for regionen  

Olje og gass-næringen er svært viktig for vår region. Totalt er det 8 250 personer sysselsatt i og i tilknytning til olje- og gassnæringen i de 10 kommunene på Haugalandet. Kommuneskatten, fra olje og gass, er beregnet til 517 millioner fordelt på alle kommunene.

Investeringsfallet på norsk sokkel og de scenarioene som Rystad-rapporten peker på kan få store konsekvenser for arbeidsplasser og kompetanse i industrien her lokalt. Kommunepolitikerne er derfor opptatt av å støtte opp om løsninger som kan være med å sikre arbeidsplasser, næringsvirksomhet og verdiskaping i næringen også fremover.

Sammen med 36 andre energikommuner i Norge har blant annet ordførerne i Haugesund, Tysvær og på Stord signert et brev hvor de ber regjeringen om å umiddelbart sette inn tiltak som vil avhjelpe den dramatiske situasjonen som olje og gassnæringen nå står i. I brevet vektlegges tiltaket om å forskuttere selskapenes skattefradrag.

Brevet er sendt til sentrale myndigheter og kan leses i sin helhet her: Ordførerbrev fra norske energikommuner

De 10 kommunene i regionrådet for Haugalandet har i et eget brev til sentrale myndigheter bedt om økonomiske tiltak mot korona og oljeprisfall. Her vektlegges tiltak som er spesielt viktig for vår region som helhet og for maritim næring spesielt. I brevet pekes det også på skatteutsettelse som et av tiltakene for å opprettholde investeringer.

Brevet er signert regionrådsleder og kan leses i sin helhet her: Motkonjunkturtiltak for næringslivet – med fokus på maritim næring