Sterk felles front under veikonferansen

Det kom for dagen en sterk og tverrpolitisk vilje til felles vestlandsløft under den første store veikonferansen for «Det nye Vestlandet» i Aksdal fredag 29. mars.

Tysvær-ordfører Sigmund Lier

Med hele 240 påmeldte, og innledere fra Stortinget, Statens Vegvesen, Rogfast og Hordfast, LO og NHO, næringslivsledere, en rekke rådhus på podiet, ble det en skikkelig kickstart på en felles vestlandsk satsing på å sikre fremdrift og gjennomføring av de viktige veiprosjektene Rogfast, Hordfast, strekningen Bokn-Sveio, og ny og forbedret E134 inn mot Stordalen og mellom Seljestad og Vågslid. Tysvær-ordfører Sigmund Lier var vertskap for dagen, mens Atle Kvamme fra Bergen Næringsråd var konferansier.

Bygger attraktive bo- og arbeidsmarkeder

Helge Orten

Leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Helge Orten (H) mente det var viktig å få realisert prosjektene fordi de bygger attraktive bo- og arbeidsmarkeder i regionen. Det skal brukes mye penger på vei de neste årene, og selv om budsjettrammene er økt, var han opptatt av å holde kostnadene innenfor rammene som gis. Han manet til fornuftig bruk av pengene, og ville gi veivesenet større handlingsfrihet.

– Vi må tenke mer overordnet og strategisk, mer helhetlig strekningsvis. Økt samfunnsnytte er viktig, og da må vi prioritere de prosjektene som gir attraktive bo- og arbeidsmarkeder, som bygger sammen regionene. Dette blir veldig viktig langs E39. Jeg er E39-entusiast, for E39 vil også bidra til samfunnsøkonomisk nytte for landet som helhet, sa Orten. Se Helge Orten – Presentasjon veikonferansen.


Samfunnsmessig effekt i viktig region

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Ekelte har ment at de dyre veiprosjektene er sløsing med milliarder. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen avviste dette, og viste til at 1/3 av landets befolkning bor langs E39, og at hele 60% av landets verdiskaping skjer her. E39 vil ha 10 krevende fjordkryssinger, og det må utvikles ny teknologi og ny kompetanse på infrastrukturbygging gjennom arbeidet. Dette vil være nyttig også på lang sikt, og være anvendelig for andre formål, ikke bare i Norge.

Samfunnsmessig effekter vil være store innsparinger for tungtransporten. Kostnadene vil halveres (driftskostnader, tidskostnader, ferje/bompenger osv.)

Moe Gustavsen var glad for å kunne melde at prosjektet er veldig godt i gang, og at det ligger inne 124 milliarder kroner til E39 i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP).

Vegdirektøren mente det er mulig å ha et ferdig ferjefritt E39 mellom Kristiansand og Bergen i 2031. Dette er den mest folkerike regionen langs veistrekningen, og det er her man vil få mest utbytte av ny vei. Det er dyrt å bygge vei, men det er sterkt forsvarlig fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, og E39 ligger godt an til videre prioritet. På spørsmål fra konferansier Atle Kvamme fra Bergens Næringsråd om Gustavsen trodde dette ville bli realisert, svarte Gustavsen med et klart og tydelig «JA! – Vi gjør det jo!»

Se Terje Moe Gustavsen – Presentasjon Veikonferansen

Tommy Skjervold

Statssekretær Tommy Skjervoll understrekte hvor viktig det vil være å vise hva man får ut av milliardene det koster med nye veier. Få veiprosjekter vil være mer samfunnsnyttige enn Hordfast, og vi må tydeliggjøre hvor fornuftig det er å gjennomføre. Få frem verdiene for bo- og arbeidsmiljøene. Han ville ikke forskuttere ny NTP, men var tydelig på at E39 er et viktig og godt prosjekt.

Se Tommy Skjervold – Presentasjon Veikonferansen

Petter Aalen i Menon Economics presenterte en ny analyse som viser at et gjennomført Hordfast vil gi en verdiskapingsgevinst på 3,5 milliarder kroner. Les mer om dette i egen artikkel her.


Oppdateringer fra Rogfast, Hordfast og E134

Tor Geir Espedal

Alle de fremmøtte fikk siste oppdateringer på de store veiprosjektene. Prosjektleder Tor Geir Espedal fra Statens Vegvesen ga en statusrapport for byggingen verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel i Rogfast, som er i full gang. Går alt etter planen, er det ferjefritt mellom Nord- og Sør-Rogaland i 2027.

Se Tor Geir Espedal – Presentasjon Rogfast

Signe Eikenes

ProsjektlederSigne Eikenes, oppdaterte om Hordfast. Om de tre strekninsgalternativene som var til vurdering i starten, og om vedtaket om å det midterste alternativet, som ikke bare var det korteste, men som også ville være det billigste alternativet for høykvalitetsvei. De rigger seg for å bli prioritert i neste NTP, med konseptutvikling og optimalisering i 2019, et forprosjekt 2020, og med en forhåpentlig oppstart i 2023. Da kan det være mulig å kjøre ferjefritt til Bergen, på halvparten av tiden det tar i dag, fra 2030.

Se Signe Eikenes – Presentasjon Hordfast

Børge Skårdal

Når det kommer til E134, så understreket regionsjef i Statens Veivesen Helge Eidsnes og Børge Skårdal, daglig leder i E134 Haukelivegen AS, at Haukelifjell er den eneste høyfjellstrekningen som det finnes plangrunnlag for, og han mente den vil stå sterkt i ny NTP. Nye tunneler mellom Seljestad og Vågslid vil øke vinterregulariteten med 75%. Filefjell har fått en tilsvarende oppgradering, og fjellovergangen har ikke vært stengt én eneste dag etter at den var ny. Ny vei vil spare 11 km, mange høydemeter og gi 20 minutters kortere kjøretur. Trafikksikkerheten vil bli betydelig forbedret.

Se Helge Eidsnes – E39 og E134

Se Børge Skårdal – Presentasjon E134 Haukelifjell


Enorm betydning for næringslivet

Konferansier Atle Kvamme med Mathias Højsgaard (Tide Buss), Steinar Røgenes (Kværner), Simon N. Økland (Bremnes Seafood)

Havnedirektør Tore Gautesen understreket hvordan veitrafikken ut fra Karmsund Havn på Husøy fungerer som flaskehalser i dag. Som det store logistikknutepunktet på Vestlandet vil nye veier gi enorme muligheter for større mengder gods.

Videre fortalte administrerende direktør i Kværner, Steinar Røgenes, hvor viktig samferdselsprosjektene vil være for verftet på Stord. Bedre veier vil også bety mye for Bremnes Seashore på Bømlo som årlig sender ut 42 000 tonn fisk med trailer fra sitt anlegg.

Vestlandsalliansen: Anne-Grete Sandtorv, Marit Warncke, Tormod Andreassen, Egil Severeide

Vestlandsalliansen presenterte sin undersøkelse som viser hvilken sterk tro næringslivet har på betydningen av Rogfast. Les mer om undersøkelsen her og i Haugesund Avis. Næringsforeningene på Stord og i Bergen understreket hvor viktig Hordfast vil være for hele regionen, og at det vil gi intercity-muligheter som de i dag bare har på Østlandet rundt hovedstaden.

– Jeg gleder meg til å kunne si at «Bømlo ligger like utenfor Bergen», sa Marit Warncke, leder for Bergen Næringsråd.


Tverrpolitisk front

Kommune- og fylkespolitikerne

På scenen var også sentrale politikere fra kommunene, fylket og stortinget. Mens Bergen var tydelige på at de mente alle burde ha felles fokus på E39, mente resten av politikerne at det var mulig å ha to tanker i hodet samtidig, og også prioritere E134.

– Vi må stå sammen, da blir vi en maktfaktor, og da vil vi lykkes, mente Fylkesvaraordfører i Telemark, Hans E Askjer.

Stortingspolitikerne

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra sørfylket, Øystein L. Hansen, understreket at vi er avhengige av å få varene våre ut til andre markeder, og at det derfor er viktig å få gjennomført både E39 og E134. – Jeg ser E134 som et klart miljøprosjekt, sa Hansen.

Stortingspolitiker Terje Halleland (Frp) fokuserte på samfunnsnytten de store veiprosjektene vil gi, og at det vil bygge sammen Vestlandet.

– Vi MÅ gjennomføre både E39 og E134. Vi har faktisk ikke råd til å la være.

Alle Stortingspolitikerne har tro på at veiprosjektene vil få plass i ny NTP.


– Miljøargumentasjonen må opp!

Veidirektør Terje Moe Gustavsen avsluttet med å si at han hadde kost seg på konferansen, og at han ville ta med seg den sterke tverrpolitiske viljen. Fokuset på miljø og det grønne skiftet var et gjennomgangstema, men han var likevel tydelig på at disse argumentene måtte enda høyere på dagsorden. Miljøargumentasjonen må opp! For de argumentene er der!

Tysvær kommune, Haugaland Vekst, Hordfast AS og Vestlandsalliansen stod som arrangører av veikonferansen, og ny konferanse er bebudet neste år.


Stor medieinteresse

Det var stor medieinteresse for veikonferansen, og mange var tilstede i Tysværtunet. Sjekk ut sakene fra konferansen her:

NRK

Bergens Tidende

Stavanger Aftenblad

Haugesunds Avis

Tysvær Bygdeblad

TVHaugaland

 

Se hele konferansen her:

TVHaugaland streamet hele konferansen, og du kan se den her! (Starter 50 minutter inn i sendingern)

 

Tekst: PYX

Alle foto: Grethe Nygaard

Flere bilder her