Ny rapport fra Menon: Vestlandets gullrekke er i fare

Analysebyrået Menon Economics har de siste ukene publisert to rapporter hvor de beregner hvilken effekt koronakrisen og oljepriosfallet har for norsk eksport. I forrige uke kom rapporten om effektene av krisen på regionalt nivå, og konsekvensene for hele Vestlandet, Rogaland og kommuner i regionen er nedslående. Haugaland Vekst inviterte derfor analytikerne i Menon til å presentere rapporten og dens konsekvenser på et nettmøte med næringsaktører, ordførere og stortingsrepresentanter fra regionen forrige uke.

Menon Economics har på oppdrag for Eksportkreditt Norge analysert betydningen av korona-krisen for den norske eksporten, og har da sett på hvordan krisen vil ramme våre viktigste og mest sårbare eksportnæringer. Nærmere bestemt maritim og offshore leverandørindustri, sjømat, prosessindustri og reiseliv. Disse næringene står for 70 prosent av norsk eksport utenom olje og gass.

 

Tre scenario for fremtidig utvikling 

Det er umulig å fastslå hvor dyp og langvarig krisen blir. Vi har derfor utarbeidet tre scenarioer for utviklingen fremover, sa Erik W. Jakobsen fra Menon under møtet.

Basert på økonometriske analyser av sammenhengen mellom omsetningsfall og utvikling i sysselsetting i de fire næringene tidligere, anslår de effekt av krisen på sysselsetting. Scenario 1 baserer seg på at det blir en kortvarig krise. Scenario 2 baserer seg på at det blir en lengre krise med noe mer negativ utvikling og Scenario 3 at krisen blir enda dypere og langvarig, og der økonomien rammes aller hardest. Sistnevnte scenario skisserer at 55.000 mennesker vil stå uten arbeid på landsbasis.

Les hele rapporten her! 

 

Vestlandet og Rogaland blir hardt rammet 

I alle tre scenarioer er det Vestlandet og da Rogaland som blir hardest rammet av krisen, fordi vi har et stort antall sysselsatte i fylket som arbeider i de særlig utsatte næringene, spesielt også innen maritim næring og offshore leverandørindustri. Regionen utmerker seg med høy eksportintensitet, og når utenlandske markeder svinner, rammer det regionen hardt.

Hele 40 prosent av de 55 000 sysselsatte som Menon i det mest negative scenarioet beregner at kan bli oppsagt i de fire eksportnæringene i 2020 er i fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.  For Rogaland alene mener analytikerne at opp mot 10.000 mennesker kan miste jobben med utgangspunkt i det mest negative scenarioet. Kommuner som Karmøy, Haugesund, Vindafjord, Bømlo og Stord er særlig utsatt.

Menon regionale konsekvenser korona Haugaland pres 16.04.20 (002)

 

Størst konsekvenser for reiselivet på kort sikt og maritim og offshore leverandørindustri på lang sikt 

Uansett scenario ser vi at krisen gir betydelige utfordringer. Store deler av næringslivet opplever nå bortfall av inntekter og anstrengt likviditet. Av de fire eksportnæringene som Menon har sett på, er det maritim næring og offshore leverandørindustri som vil merke krisen hardest, spesielt på lang sikt. Menon beregner at opp mot 7,4 prosent av antall ansatte i maritim og offshorenæringene i Rogaland kan bli oppsagt innen utgangen av 2021 ved det mest negative scenarioet.  

Denne næringen har vært finansielt sårbar før krisen inntraff. Det er en sterk sammenheng mellom omsetning og sysselsetting og vi vil trolig se konkurser, med størst effekt etter 2020. Men denne næringen representerer også nye muligheter innen verdensledende grønn teknologi som er viktig å støtte opp om fremover, sa Jakobsen.

Maritim næring og offshore leverandørindustri er ikke bare viktig for dagens eksport, men også helt avgjørende for videreutviklingen av nye eksportnæringer og det grønne skiftet som vil realiseres gjennom flytende havvind, grønn skipsfart, elektrifisering og annen teknologiutvikling.

Reiselivsnæringen rammes hardt på kort sikt. Sysselsettingen i fylker der reiselivsnæringen spiller en viktig rolle vil dermed bli kraftig redusert i 2020. Menon tror imidlertid at næringen vil hente seg relativt raskt opp igjen. Dersom reiserestriksjoner innenlands oppheves, samtidig som krisen gjør det mindre fristende å reise til andre land, tror Menon at næringen raskt vil oppleve en betydelig opphenting.

Sjømatnæringen har gjennomgående god økonomi etter flere år med vekst og høye inntekter. Bedriftene i denne næringen er derfor rustet til å møte mulig etterspørselsfall. Prosessindustrien stod for om lag 25 prosent av norsk fastlandseksport i 2018. Næringen vil i alle scenarioer oppleve et fall i inntektene. Næringen består imidlertid i stor grad av finansielt solide selskaper. Det midlertidige inntektsfallet vil trolig påvirke sysselsetting i mindre grad.

Hva kan gjøres?  

I følge Menon er det nå viktig å legge en langsiktig strategi for de havbaserte næringene på Vestlandet, og at denne strategien må støttes opp med virkemidler knyttet til kompetanse, FoU og infrastruktur. Videre peker de på igangsetting av offentlige infrastrukturtiltak hvor man prioriterer en fremskynding av det grønne skiftet. Her har Vestlandet strategiske konkurransefortrinn. I følge Jakobsen er også Haugalandet og Sunnhordland godt posisjonert, med satsing og kompetanse på havvindteknologi, elektrifisering, hydrogen og mulighetene for nye grønne industrietableringer i Norges største ferdigregulerte næringspark for å nevne noe.

Som en del av den regionale utviklingsplanen er Haugaland Vekst nå i gang med å utarbeide en regional havromsstrategi i samarbeid med relevante regionale aktører. Rapportene som er utarbeidet av Menon både før og under koronakrisen vil inngå som et viktig faktagrunnlag for det videre arbeidet.