Vi er inne i en utfordrende tid. For nasjonen, regionen, næringsliv og folk flest. Kommunene på Haugalandet jobber nå for fullt med ulike tiltak for å begrense smittespredning av korna-viruset (covid 19) og med tiltak som kan sikre aktivitet i lokalt næringsliv. Nå møtes de jevnlig for å dele erfaringer med hverandre.

Viktig rolle 

Kommunene har en svært viktig rolle i å bekjempe smitteutbredelsen, gi helsehjelp og holde samfunnshjulene i gang i den krisen vi nå opplever. Nå legger kommunene ned en betydelig innsats for å sikre at kritiske funksjoner i lokalsamfunnene virker, innenfor helsetjenesten, skole og barnehager og innen transport.  Parallelt med dette jobber man med hvordan man kan bidra til å sikre aktivitet i lokalt næringsliv som nå opplever permitteringer og lite arbeid. Konsekvensene av nødvendige korona-tiltak som rammer aktiviteten i bedriftene, vil også ha direkte innvirkning på kommunenes inntaksgrunnlag. Det er derfor viktig å holde hjulene i gang, der man kan.

Haugaland Vekst er i dialog med alle de 10 eierkommunene, samt Rogaland fylkeskommune, om hvilke mulige tiltak som kan settes i kraft fra det offentlige i vår region for å bidra til aktivitet og arbeid. Det arbeides blant annet med å kartlegge nasjonale og regionale støtteordninger, hvem som kan søke støtte gjennom dem og hvordan man kan samordne de gode mulighetene innenfor finansiering. Kommunedirektørene, næringssjefene og de næringsansvarlige har god dialog med og oversikt over situasjonen for næringslivet i sine kommuner. De næringsansvarlige møtes en gang i uken i “Samhandlingsgruppen for næring” for dele erfaringer og for å finne de gode tiltakene.

Som en start jobber nå alle kommuner med tiltak som kan avhjelpe den tøffe situasjonen som store deler av lokalt næringsliv nå befinner seg i. Flere kommuner har tatt en gjennomgang av prosjekter innen vedlikehold som kan i gangsettes raskt for å holde hjulene i gang. Man har også fokus på å behandle fakturaer raskt, ser på muligheten for å utsette forfall og fremskynde planlagte prosjekter som generer aktivitet.

Møtes hver fredag 

Å begrense smitte, samtidig som en skal bidra til aktivitet i samfunns- og næringsliv er en krevende oppgave, men også en felles oppgave på tvers av kommunegrenser.  En best mulig samordning mellom kommunene er derfor viktig. Hver fredag møtes ordførerne i alle de 10 eierkommunene som et regionråd for å oppdatere hverandre på situasjonen i  kommunene og for å dele erfaringer og finne gode løsninger. Haugaland Vekst er med for å bistå eierkommunene i denne situasjonen, ved å informere om viktige regionale saker, problemstillinger og mulige tiltak. Vi inviterer inn relevante aktører og setter aktuelle tema på dagsordenen og har nær dialog med våre stortingsrepresentanter, som også inviteres med i møtene sammen med Rogaland fylkeskommune ved varaordfører.

På møtene har bla. følgende saker vært på agendaen:

  • Situasjonen rundt Haugesund Lufthavn Karmøy og mulige tiltak
  • Felles uttalelse med Samarbeidsrådet for Sunnhordland om prioritering av E134 i NTP
  • Situasjonen og konsekvensene for reiselivet i regionen ved  Destinasjon Haugesund og Haugalandet
  • Havvindsatsingen og muligheter for å få igang aktiviteter i regionen og åpning av havvindfeltet Utsira Nord
  • Ulla Førre-fondet og den videre politiske behandlingen i RFK og regionale prioriteringer og muligheter
  • Status for arbeidet i Haugaland Vekst og prioriteringer
  • Orientering fra Stortingspolitikere fra Haugalandet og Sunnhordland samt Rogaland fylkeskommune

– Det er flott at kommunene samles jevnlig for å dele erfaringer og løsninger knyttet til den situasjonen vi nå står i. Koronaviruset og dens konsekvenser for samfunn og næringsliv har ingen grenser, og krever koordinert innsats for å finne felles løsninger. Vi er glad for at vi kan bistå kommunene i koordinering av noe av dette arbeidet primært rettet mot næringslivet og samfunnskritisk infrastruktur , sier administrerende direktør Tormod Karlsen som deltar i møtene på vegne av Haugaland Vekst.