Under Agendakoneransen torsdag ble det satt fokus på Haugalandets plass og rolle i Rogaland. Hvilke muligheter har vi, og er regionen flink nok til å samarbeide – internt og med andre regioner?

Fylkesordfører Marianne Chesak har nettopp utarbeidet en ny nærings- og innovasjonsstrategi, med viktige prioriteringer som vi i Haugaland Vekst tar med oss når vi nå legger siste hånd på veikartet for regionen. Under Agendakonferansen fortalte hun om strategien, og om hvordan hun så Haugalandet i Rogaland.

– Vi har vært opptatt av smartstrategi via samskaping med aktører i næringslivet, utdanningsinstitusjonene og det politiske. Vi ville finne hva som er våre komparative fortrinn, og bygge videre på det vi allerede er sterke på. Hva er det Rogaland er sterke på, og hva er forskjellene mellom de ulike regionene, sier Chesak.

Fylkesordfører Marianne Chesak under Agendakonferansen

– Vi opplever at bedriftene i Rogaland har positive tanker om fremtiden. Særlig gjelder det for Haugalandet. Dette er en region som er vant til omstilling. Jeg mener Haugalandet har det som skal til for å lykkes innenfor de nye næringene, f.eks. flytende havvind. Klarer dere å lovet at fylket skal bidra med på peke på mulighetene som ligger i virkemiddelapparatet.

Med tanke på den bebudede batterifabrikken som mange ønsker til sin region, så var Chesak tydelig på at Haugaland Næringspark har et stort fortrinn i å være ferdigregulert. 

– Alt ligger klart! De store aktørene kjenner godt til parken, og de fordelene den har med tanke på kraft, kjølevann, sirkulærøkonomi, nærheten til Rogfast osv. Her er det uante muligheter, mente Chesak, som også var klar på at hun mener mange overdriver den negative betydning av den dype Boknafjorden som skiller nord- og sørfylket.

Se hele samtalen mellom Silje Rødeseike og Marianne Chesak her:

Paneldebatter med Einar Tho

Einar Tho, ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis, ledet så to paneldebatter. Den første om Haugalandet som enhet og som del av Rogaland. Leder av regionrådet, Arne-Christian Mohn var tydelig på at næringssamarbeidet i regionen var veldig godt.

– Her har vi en felles oppgave og stolthet. Vi er alle opptatt av å skaffe arbeidsplasser til regionen, og vi vet at arbeidsplasser i nabokommunen, gir ringvirkninger til de andre kommunene, sa Mohn, som trakk frem flytende havvind, sjøbasert opprett og Haugaland Næringspark som noen av de viktige områdene regionen står samlet om.

Einar Tho i samtale med Terje Halleland, Arne Bergsvåg og Arne-Christian Mohn under Agendakonferansen

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg medga at nord-Jæren ofte tok oppmerksomhet fra regionene i sør og nord.

Terje Halleland, næringspolitiker på Stortinget for Frp, mente at rikspolitikerne samarbeidet godt med regionrådet.

– Men jeg har fått en del tilbakemeldinger om frustrasjon over ulikt regelverk i ulike kommuner. Det bør være et tettere samarbeid rundt arealpolitikk og kompetanse, mente Halleland. 

Mohn etterlyste større interesse for de viktige regionale sakene fra de lokale mediene, og mente de var mer opptatt av å skape konflikter enn å løfte frem nye muligheter. 

– Vi trenger at media bistår. Vi trenger å bygge stolthet og stå sammen, sa Mohn.

Halleland stusset over at ikke olje og gass var en del av fylkets nye næringsplan.

– Vi er nødt til å ha med næringen i den omstillingen vi står overfor. Noe som også er viktig, er å fullføre Rogfast og få landet Hordfast. Og vi må kjempe for en noe mer utfordrende E134, sånn at vi kan bli det viktige lyskrysset vi ønsker å være. Vi må sikre en attraktiv flyplass og Karmsund Havn i en sentral rolle, og vi må få den kraften vi trenger. Vi har heldigvis et offensivt næringsliv, så jeg har tro på at dette går bra, sier Stortingspolitikeren. 

Tho hentet så inn Liv Reidun Grimstvedt, prorektor for samhandling ved Høgskulen på Vestlandet, og rådgiver Sigurd Ur fra NHO Rogaland.

Grimstvedt viste til hvordan høgskolen samhandlet på en rekke ulike arenaer, og Ur opplevde godt regionalt samarbeid på Haugalandet. Han advarte imidlertid mot at smaarbeidet ble så sterkt at det førte til en enhet som ikke alltid handlet til beste for hele Rogaland. 

Ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis, Einar Tho, i samtale med Liv Reidun Grimstvedt fra HVL og Sigurd Ur fra NHO Rogaland under Agendakonferansen

– Dette er ikke et kretsmesterskap. Det er viktig at fylket står samlet, ikke bare internt, men også sammen med Vestland, mente han.

HVLs uttalte mål er å sikre riktig kompetanse til riktig tid på riktig sted med de riktige samarbeidspartnerne.

– Vi tar utgangspunkt i Vestlandsscenariet, Vestlandsmeldingen, det grønne skiftet, digitalisering, det maritime og så videre. Om det skulle komme en batterifabrikk til regionen, så kan vi bidra inn mot kompetansebehovet, poengterte Grimstvedt.

– Jeg opplever at kommunene er flinke å spørre næringslivet gjennom innovative anskaffelser, og slik kan det bli nye næringer av. Det er totaliteten i en region som gjør at man etablerer nye bedrifter, ikke enkeltkommuner, mente han. 

Norges største på landbasert oppdrett

Bjørn Inge Staalesen bød på en oppdatering for Ecofisk i Espevik, som har fått Norges strøste produksjonstillatelse for landbasert oppdrett.

Bjørn Inge Staalesen, adm. dir. i Ecofisk

– I og med at vi er et prosessanlegg, er det mye god kompetanse på Haugalandet som vi kan dra nytte av. Jeg håper vi skal skape spennende arbeidsplasser – både til de som vil flytte hjem igjen, og de som er her allerede. For å få til prosjekter som det vi arbeider med, er det viktig at vertskommunen har et bevisst forhold til det å være vertskap. Vi har mye å takke Tysvær for i så måte, sa Staalesen 

Han fortalte også at Ecofisk nå hadde fått inn flere industriaktører som investorer, noe som har gitt dem handlingsrom for den videre prosjekteringen. Håpet er å kunne ta en investeringsbeslutning før sommeren.

Se hele sendingen fra Agendakonferansen her: