Haugesundregionen samlet om arbeid for nytt fengsel

Faglige argumenter og en region som arbeider i samlet flokk skal sikre Haugesundregionen nytt høysikkerhetsfengsel. 

Mangel på varetekts- og soningsplasser med høy sikkerhet tilsier at det er ca. 8000 innbyggere per fengselsplass med såkalt høy sikkerhet i Haugesundregionen, sammenlignet med landsgjennomsnittet som er ca. 2.000 innbyggere pr. plass med samme sikkerhetsnivå.

Regionen har jobbet lenge med saken, blant annet med utarbeidelse av en behovsvurdering som ble utført av Norconsult i 2008 gjennom en mulighetsstudie, hvor både den gangens Haugalandråd og Samarbeidsrådet for Sunnhordland bidro med finansiering. Prosessen har vært svært langdryg, men det er nå signalisert at en konseptvalgutredning (KVU) for Vestlandet settes i gang i løpet av året.

– Stor konkurranse

Haugaland Vekst møtte nylig ledelsen i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Tilbakemeldingene som delegasjonen tok med seg tilbake over fjellet var positive, men det er enda en lang og konkurranseutsatt vei å gå.

– Haugesund fengsel er over 100 år gammelt. Regionen har her god nok kompetanse, men fasilitetene er utdaterte når det gjelder dette sikkerhetsnivået. Samtidig er lignende scenario også tilfellet for flere fengsel også andre steder på Vestlandet. Det er stor konkurranse. Hordaland, Sogn ogFjordane, Møre og ROmsdal, Stavanger-regionen er andre regioner hvor det også er store prosesser i sving for å fremstå som det best egnede alternativet for et nytt fengsel, sa adm.dir. i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen, under saksfremleggingen for regionrådet fredag.

Karlsen er sammen med Haugaland Vekst-kollega Caroline Stensland koordinatorer i den lengevarende saken om å få et fengsel med høy sikkerhet til Haugesundregionen, hvor fem av kommunene i regionen har spilt inn tomtealternativer.

Under fremleggelsen for regionrådet 17. februar, poengterte imidlertid duoen på det sterkeste at det i denne saken først og fremst gjelder for regionen å gå i samlet tropp, og ikke la dette bli en sak hvor kreftene innad i regionen brukes opp på å kjempe for sin kommunes tomtealternativ. Regionråd støttet forslaget fra administrasjonen i Haugaland Vekst om prosjekt prosessen og mål for arbeidet.

Må ikke bli oppfattet som fragmenterte og uenige 

– Det er utrolig viktig at vi står sammen. Jeg mener vi bør se på andre store saker og prosesser som flyplassen, E134, datasenter og velferdsteknologi, som er gode eksempler på at alle i regionen drar lasset sammen. Vi er ikke i mål i noen av disse sakene heller, men regionen vår har aldri vært i så gode prosesser som nå, sa Karlsen.

Også Stensland trakk frem at hovedutfordringen for Haugesundregionen i denne saken er å ikke bli oppfattet som fragmentert og uenige innad hva gjelder den eventuelle lokasjonen for et nytt fengsel.

– I møtet med KDI fikk vi en del positive tegn, blant annet knyttet til rekkefølgen vi gjør arbeidet vårt, som for eksempel å ikke fokusere rett på ett av lokaliseringsalternativene vi allerede sitter på. Ofte er lokalisering det som skjer helt til slutt, sa Stensland.

Oppretter faktabank

Det ble påpekt både fra Stensland og rådets medlemmer at det nå må vektlegges å fremskaffe best mulig faglige argumenter for at Haugesundregionen bør prioriteres på Vestlandet, da faglige aktører som politi og domstoler spiller viktige roller i fortsettelsen.

– Det er departementet som utreder, så vi må få mest mulig fakta inn i saken, sa Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal.

Regionrådet vedtok enstemmig å bevilge inntil kr. 100 000 til prosjektkostnader rettet mot å sikre at Haugesundregionen blir innlemmet i den kommende KVU-prosessen. Dette skal blant annet gjøres ved faktabasert kommunikasjon om regionens fortrinn som etableringssted gjennom bla. å opprette en faktabank, noe som også er gjort for flyplassen og E134.