Mandag 1. desember overleverte ekspertutvalget for kommunereformen sin sluttrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
– De faglige innspillene vi har fått fra utvalget er et viktig bidrag til vårt arbeid med å vurdere oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner, sier statsråden.

I sluttrapporten har utvalget sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver. Utvalget har vurdert eksempler på oppgaver det kan være aktuelt å flytte.

– Ekspertutvalgets rapport viser at større kommuner kan få flere oppgaver og mer ansvar. Dette vil gi bedre velferdstjenester til innbyggerne og gjøre kommunen i stand til å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest. I tillegg vil det gi kommunene bedre mulighet til å skape de lokalsamfunnene de ønsker sier Sanner.

Ekspertutvalgets anbefalinger

I delrapporten, som kom i mars, konkluderte ekspertutvalget blant annet med at kommunene bør ha minst 15 000 – 20 000 innbyggere for å sikre innbyggerne gode tjenester i dag. Utvalget opprettholder denne anbefalingen i sin sluttrapport, og mener det er en forutsetning for at kommunene kan ta på seg nye oppgaver.

Utvalget tydeliggjør kriteriet knyttet til såkalte funksjonelle samfunnsutviklingsområder. Med det mener de at kommunegrensene bør gjenspeile områdene folk bor, lever og arbeider i.

– Det er i hverdagsregionene vi bor, leverer i barnehage, går på jobb og deltar på fritidsaktiviteter. Jeg oppfatter at ekspertutvalget mener at samfunn som henger sammen må fungere sammen. Det vil skape naturlige fellesskap for de som bor der og gi bedre kår for bedrifter som vil vokse, sier Sanner.

Stortingsmelding våren 2015

– I kommunereformen ønsker vi å flytte mer makt og ansvar til kommunene og flytte flere oppgaver nærmere innbyggerne, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om hvilke oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner våren 2015.

– Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget om nye oppgaver til kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale vedtak, sier Sanner.

Oppfølgingen av Stortingets vedtak i juni om regionalt folkevalgt nivå blir også et tema i stortingsmeldingen.

– Over hele landet diskuterer kommunene nå hvordan de kan organisere seg for å gi innbyggerne best mulig tjenester i fremtiden. Ifølge Kommunal Rapport er 250 kommuner i gang. Disse viser lederskap og sikter mot fremtidsrettede løsninger for innbyggerne sine, sier Sanner.

 

Se også: