Koronasituasjonen: Informasjon til kommuner og næringsliv

I den koronasituasjonen vi nå lever med, samarbeider Haugaland Vekst med eierkommuner og næringsaktører for å finne gode løsninger på hvordan vi sammen kan sikre aktivitet, arbeidsplasser og bedrifter i regionen i tiden fremover. Vi er med på faste ukentlig møter med de ti ordførerne i våre eierkommuner, vi arbeider inn mot nasjonale og regionale myndigheter i saker som er viktig for hele regionen og vi har dannet en samhandlingsgruppe sammen med aktører som jobber med næringsutvikling og bedrifter. Med utgangspunkt i erfaringene fra dette arbeidet, er hensikten med denne siden å lage en samleside med oppdatert næringsrelatert informasjon og nyttige lenker rundt korona. Siden oppdateres fortløpende. 

 

Innholdsfortegnelse

 

Lenker til nasjonale tiltak

Regjeringen og Stortinget kommer fortløpende med tiltak knyttet til koronakrisen. Under har vi samlet noen lenker som summerer opp tiltak av relevans for næringsliv.

Nyheter fra regjeringen 
Samlet oversikt over nasjonale tiltak innført av myndighetene 

Tiltak rettet mot kommunene 
Tiltak rettet mot næringsliv og økonomi
Krisepakker: Tiltak for bedrifter

Regjeringen la fredag 27. mars frem en ordning som skal kompensere bedrifter for inntektsbortfall grunnet koronakrisen. Se detaljene for ordningen som ble presentert fredag 3. april.

Tirsdag 7.april behandlet Stortinget regjeringens forslag om kompensasjonsordning for bedrifter. Stortinget stiller seg bak hovedlinjene i kompensasjonsordning for bedrifter.Ordningen vil raskt skaffe helt nødvendige kontanter til bedrifter som sliter med omsetningssvikt og ikke får betalt regningene sine. Søknadsportalen er tidligere varslet åpnet 17. april.

Regional samhandlingsgruppe for næring

Koronakrisen har gitt enorme konsekvenser for næringslivet i vår region. Svært mange bedrifter får likviditetsutfordringer i disse dager. De må ta tap og reduserer dermed sin egenkapital og med konkurs som konsekvens for flere. Haugaland Vekst arbeider nå opp mot flere aktører for å jobbe frem konkrete tiltak for å avhjelpe lokalt næringsliv – i tillegg til de nasjonale krisepakkene. Vi ønsker å bidra sammen med kommunene, til å finne gode løsninger på hvordan vi sammen kan sikre aktivitet, arbeidsplasser og bedrifter i regionen i tiden fremover.

Haugaland Vekst har derfor tatt initiativ til å etablere en samhandlingsgruppe for næring som består av sentrale aktører innen næringsutvikling i vår region. Hensikten er å innhente innspill, dele informasjon, koordinere ressurser og yte felles påtrykk for viktige saker for regionen i den situasjonen vi er inne i nå. Videre har Samhandlingsgruppen som mål å jobbe frem og informere bedriftene og myndighetene lokalt, regionalt og nasjonalt om tiltak som kan bidra til at bedriftene i vår region kommer bedre ut av krisen i god behold.

Samhandlingsgruppen består av alle næringssjefer/-ansvarlige i våre eierkommuner, samt representanter fra Haugesundregionens næringsforening, Fikse næringsforening, Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland, Destinasjonselskapet Haugesund og Haugalandet, Rogaland fylkeskommunes næringsavdeling. Høgskolen på Vestlandet, NAV Nord-Rogaland og Innovasjon Norge. Flere aktører vil bli invitert med til det neste møtet som er torsdag etter påske. Har du innspill til samhandlingsgruppen ta kontakt med Inger Kallevik Håvik i Haugaland Vekst. 

Nedenfor har vi samlet nyttig informasjon fra de ulike aktørene både i samhandlingsgruppen for næring og fra andre samfunnsaktører på nasjonalt og regionalt nivå.

 

Dette gjør kommunene i regionen

Kommunene har en svært viktig rolle i å bekjempe smitteutbredelsen, gi helsehjelp og holde samfunnshjulene i gang i den krisen vi nå opplever. Nå legger kommunene ned en betydelig innsats for å sikre at kritiske funksjoner i lokalsamfunnene virker, innenfor helsetjenesten, skole og barnehager og innen transport.  Parallelt med dette jobber man også med hvordan man kan bidra til å sikre aktivitet i lokalt næringsliv som nå opplever permitteringer og lite arbeid. Konsekvensene av nødvendige korona-tiltak som rammer aktiviteten i bedriftene, vil også ha direkte innvirkning på kommunenes inntektsgrunnlag. Det er derfor viktig å holde hjulene i gang, der man kan.

Haugaland Vekst er i dialog med alle de 10 eierkommunene, samt Rogaland fylkeskommune, om hvilke mulige tiltak som kan settes i kraft fra det offentlige i vår region for å bidra til aktivitet og arbeid. Det arbeides blant annet med å kartlegge nasjonale og regionale støtteordninger, hvem som kan søke støtte gjennom dem og hvordan man kan samordne de gode mulighetene innenfor finansiering.

Som en start jobber nå alle kommuner med tiltak som kan avhjelpe den tøffe situasjonen som store deler av lokalt næringsliv nå befinner seg i. Flere kommuner har tatt en gjennomgang av prosjekter innen vedlikehold som kan i gangsettes raskt for å holde hjulene i gang. Man har også fokus på å behandle fakturaer raskt, ser på muligheten for å utsette forfall og fremskynde planlagte prosjekter som generer aktivitet. Mer informasjon kommer. 

 

Nyttig informasjon for bedrifter og kommuner

Kommuner: 

KS har samlet nyttige verktøy og fellesløsninger for kommunene i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du blant annet informasjon om digitale læringsressurser, digital søknad om sosialhjelp, digitale løsninger for fjernmøter og forskningsnettverk.

Offentlige anskaffelser: Anskaffelsesregelverket legger til rette for at innkjøp kan gjennomføres raskt. Det er mulig å tilpasse anskaffelsesprosesser til den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor. Her finner du tips om muligheter oppdragsgiver bør være oppmerksom på. Se også COVID-19 utbruddet og anskaffelsesregelverket 

Tilskudd til kompetanseutvikling: Kompetanse Norge lyser ut tilskudd til kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor. Kompetanseutviklingstilbudene skal utvikles som et samarbeid mellom tilbyder av utdanning og virksomheter innen kommunal helse- og omsorgssektor. Søknadsfrist er 20.april og 1.september 2020. Les mer om tilskuddsordningen og hvem som kan søke her. 

I krisepakken som partiene på Stortinget ble enige om tirsdag 31.mars øker Stortinget rammen til kommunene med 3,75 milliarder, og den fylkeskommunale rammen med 1 milliard kroner. Det settes også av 1 milliard kroner til vedlikeholdsarbeid i offentlig sektor for å holde hjulene i økonomien i gang.

 

Rogaland fylkeskommune:

Lærlinger og lærekandidater: Over 2000 fag- og svenneprøver utsettes og lærlinger permitteres, som følge av koronaviruset. Rogaland fylkeskommune er i tett dialog med NHO, LO og Udir for å diskutere ulike løsninger når det gjelder permitteringer, avbrudd, forlengelse av læretid og tilskudd. Få mer informasjon om lærlinger  og les mer om hva bedriftene har ansvar for.

Kompetanse: Er du blitt permittert, midlertidig arbeidsledig eller arbeidsledig på ubestemt tid? Sjekk ut muligheter hos Rogaland fylkeskommune, her ligger kanskje din plan B fra august/september.  De offentlige karrieresentrene tilbyr også gratis karriereveiledning og bistand digitalt til jobbsøking.

BIO-midler: Fylkeskommunen har en krisepakke fra staten på til sammen ca 10 millioner kroner – BIO ordningen, som innebærer støtte til bedriftsintern opplæring. Fylket arbeider med en politisk sak om ordningen som er planlagt til behandling like over påske. I tillegg arbeides det med å øke den økonomiske rammen i ordningen.

Ulla Førre-fondet: Rogaland fylkeskommune vil endre avtalen for Ulla-Førrefondet. Fondet skal være for hele Rogaland og skal i hovedsak gå til omfattende og langsiktige prosjekter. Satsingsområdene er grønn omstilling i næringsliv og høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak. Ulla-Førre fondet var oppe til behandling den 26. mars 2020 i Regional-, kultur- og næringsutvalget. Neste behandling er Fylkesutvalget 21. april før endelig vedtak i Fylkestinget den 28.april.

 

Næringsliv: 

Vi har flere interesse- og medlemsorganisasjoner i regionen som jobber for å ivareta bedriftenes interesser, både bransjemessig og for næringslivet som helhet.

Næringsforeningen Haugalandet: har samlet råd til både arbeidsgivere og arbeidstakere som er usikre på hva de skal gjøre i tiden fremover i forbindelse med koroasituasjonen. Les mer på deres informasjonsside for næringslivet 

For råd og oversikt over bedriftens behov i ulike deler av regionen ta kontakt med:

NHO Rogaland, Karmøy Næringsråd, Fikse Næringsforening Etne og Vindafjord, Sauda Vekst, Maritim Forum Haugalandet Sunnhordland, Haugesund Sentrumsforening og Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS,  Suldal Vekst og Atheno i Sunnhordland

Flere av organisasjonene har nyhetsbrev som det kan være nyttig å abonnere på, for å få oppdatert informasjon om saker de jobber med.

 

Arbeidsmarked: 

NAV Rogaland: Informasjon om blant annet permitteringer og oversikt over arbeidsmarkedet finner du hos NAV.  Se kontaktinformasjon til NAV-Rogaland  

NAV Rogaland publiserer jevnlig statistikk og analyser på arbeids- og velferdsområdet. Se siste oversikt over arbeidsledige per kommune i Rogaland (pr.24.mars) 

Flere bransjer har et økt behov for arbeidskraft på grunn av koronaviruset. Bruk gjerne arbeidsplassen til NAV til å finne samfunnskritisk arbeidskraft.

 

Virkemidler: 

Innovasjon Norge skal bidra til at innovasjons- og utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for økonomiske utfordringer som følge av virusutbruddet. Innovasjon Norge har justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Dette innebærer blant annet lavere renter, innovasjons- og risikolån med lavere sikkerhet enn normalt, muligheter innenfor oppstartfinansiering, innovasjonskontrakter og miljøteknologiordningen. Du kan nå også søke om avdragsutsettelse på lån. Les mer om tiltak og søknader her!

Stortinget har vedtatt en økning på 4,7 milliarder i lån og tilskudd til oppstart- og vekstbedrifter, som Innovasjon Norge skal forvalte (03.04.20). Les mer om hva som ligger i den nye pakken og prosessen fremover her. 

Forskningsrådet starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Det er avsatt minimum 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i 2020. Utlysningen blir lagt ut ca 15. april.

Forskningsrådet lyser også ut midler for å øke FoU-aktivitet i tjenestenæringer som i liten grad i dag har benyttet FoU for kompetansebygging og konkurransekraft, dvs reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel. Det kan søkes om støtte til alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten. Utlysningen finner du her.

SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren. Prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse. Mer aktuell informasjon om SkatteFUNN

Næringshagene i Rogaland: Bistår bedriftene nå med å klargjøre for å søke om lån og “kontantstøtte”, likviditetsplanlegging og kostnadsreduksjon. Sjekk ut kontaktstøtte til bedrifter og hjelp fra næringshagen. De har også webinarer, hvor de informerer om de ulike ordningene, og hvordan en går frem for å permittere, søke likviditetslån gjennom garantiordningen i bank mm. For mer informasjon om dette ta kontakt med Næringshagen Rogaland RessurssenterSuldal Vekst Næringshage og Medvind Næringshage 

Siva: Bedrifter som deltar i Næringshageprogrammet betaler i utgangspunktet en egenandel for tjenestene de mottar på 25%. Dvs at det offentlige gir innovasjonsstøtte på 75% av kostprisen for de aktuelle tjenestene som tilbys. I forbindelse med koronavirus-utbruddet gir nå Siva 100 % innovasjonsstøtte dvs at krav om egenandel for tjenester som tilbys bortfaller i 2020. Dette gjelder for bedrifter som direkte eller indirekte er påvirket av virusutbruddet. Bedrifter som er upåvirket betaler egenandel som før.

Valide Haugesundregionen: Kriser utløser behov for nye løsninger, og det finnes mange virkemidler både for etablerte og nye bedrifter. Valide bistår med vurdering og kvalitetssikring av nye forretningsideer, oppfølging av inkubatorbedrifter, og informasjon om investorkapital og virkemidler for regional utvikling (VRI Rogaland). Valide Haugesundregionen har tett oppfølging av sine inkubatorbedrifter på digitale flater. Noen av møteplassene fremover vil bli arrangert som webinarer.  Ta kontakt for mer informasjon om kommende arrangement og ulike virkemidler her. 

 

Webinar, kurs og digital rådgivning

Skape: Etablerersenteret for Rogaland tilbyr nå en rekke av sine kurs som gratis webinarer for gründere og etablerere i Rogaland.

Næringsforeningen på Haugalandet: Arrangerer, i samarbeid med ulike fagpersoner, gratis webinarer for medlemsbedrifter innenfor ulike tema (15.april, 16.april og 17.april kl 10.00)

Innovasjon Norge: Tilbyr et webinar om nye tiltak til oppstarts- og vekstbedrifter

Forskningsrådet: Tilbyr SkatteFUNN-webinarer på en rekke områder. Se SkatteFUNN-webinar for Rogaland (21.april kl 09.00)

Rogaland Ressursenter og Gründerloftet har opprettet en uformell digital møteplass for gründere på Facboook hver mandag fremover for dele tips og triks i en vanskelig situasjon.

Serit iDrift inviterer til et gratis webinar om bruk av Microsoft Teams fra hjemmekontoret (21. april kl. 10:00.)

 

Nasjonale lenker for næringsaktører

Temaside NHO 
Temaside Virke
Temaside LO 
Temaside NAV 
Temaside KS
Temaside Skatteetaten 
Temaside Innovasjon Norge 
Temaside Forskningsrådet  
Arbeidstilsynet: tiltak i arbeidslivet 

Generelt om koronaviruset

Helse Norge: Nasjonale råd og retningslinjer
Folkehelseinstituttets temaside
Helsedirektoratet: For helsepersonell og andre offentlige aktører
Helsedirektoratet: For varehandelen