Mange jern i ilden

Haugaland Vekst har mye på agendaen i høst, og arbeider aktivt med en rekke konkret fokusområder for å sikre nødvendig utvikling i regionen.

Fra nyttår har alt Haugaland Veksts arbeid hatt regionalt fokus. Hovedoppgaven er å fasilitere og tilrettelegge for regional utvikling på̊ områder som infrastruktur, næringsliv, kompetanse og nyskaping, klyngesamarbeid, profilering og finansiering. En lang og god prosess sammen med de ti eierkommunene og Rogaland Fylkeskommune la grunnlaget for strategidokument og handlingsplan. Haugaland Vekst er i høst godt i gang med følge opp de konkrete planene for å sikre nødvendig utvikling i regionen.

Vi fikk en fin oppstart etter sommeren som deltakere på Energirike-konferanse, og deltok også på nyttige møter og debatter under Arendalsuka. Vi har også nettopp lagt bak oss konferansen «Smarte og grønne bygder og byer», der vi i henhold til handlingsplanen har sett nærmere på mulighetene for å gjøre Haugesund og regionen rundt som en del av FNs smart city-konsept. Det ble en interessant og nyttig konferanse, med så stor interesse at vi dessverre ikke fikk plass til alle som ville delta.

 Energi, havvind og havrom

Haugaland Vekst har også stort fokus på mulighetene som ligger i og over havet, og arbeider med en regional havromsstrategi. Arbeidet med å etablere Haugalandet som nasjonal hub for havvind er også i gang under betegnelsen Norwegian Offshore Windhub (www.nowhub.no). Vi holder nå på å bygge et samarbeid med aktuelle regionale partnere rundt dette initiativet. Som en del av arbeidet var vi medarrangør for frokostmøte om havvind sammen med Kværner, Aker og Østensjø i august, og var nå i september medarrangør for den nasjonale Havvindkonferansen i Oslo. I tillegg har vi fasilitert et fagseminar rundt landbasert vindkraft for Tysvær kommune.

Regionrådet for Haugalandet står også bak RENergi-programmet (www.renergi.info) (tidligere Norwegian Clean Energy Cluster), og her er Haugaland Vekst naturligvis tett på, blant annet gjennom smart city-konferansen som nylig vi arrangerte sammen med RENergi-programmet og Haugesund kommune.

Reiseliv

Haugaland Vekst arbeider aktivt med å utvikle regionen til å bli et foretrukket reisemål på Vestlandet, basert på våre fortrinn innen natur- og kulturbasert reiseliv. Noe av det viktige arbeidet i høst blir å følge opp regionens vedtatte reiselivsstrategi, der ett av målene er å kvalifisere til programmet «Bærekraftig reisemål».

 Samferdsel

Seljestad – Røldal (Norconsult)

Vi fortsetter arbeidet med å videreutvikle flyplassen, og har fokus på E-134. For noen uker siden var Haugaland Vekst med på busstur fra Karmøy til Oslo med AS Haukeliveien, med tverrpolitisk fokus på forbedret og vintersikker vei mellom Vestlandet og Østlandet. Det jobbes primært med å sikre prioriteringen av ny tunnel fra Seljestad til Røldal inn i ny Nasjonal Transportplan. PÅ E 134 vil det også være svært viktig med å komme igang med planleggingen av Husøy-Bakka. Planleggingen er også så smått i gang for neste års veikonferanse, etter suksessen i Aksdal nå i vår. Det var godt å se hvor tydelig Rogaland og Hordaland kan stå samlet overfor nasjonale myndigheter.

 

Kompetanseutvikling

Å sikre kompetanseutvikling er avgjørende for å sikre vekst i regionen. Gjennom Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA) er Haugaland Vekst ansvarlige for å koordinere aktivitetene som elevene på̊ ungdomsskolen skal gjennom i faget utdanningsvalg. Det være seg skolebesøk, jobbdager, åpen dag og yrkesmesser m.m. Målet er at ungdommene skal bli bedre kjent med næringslivet i regionen, både det offentlige og det private, og at de får satt seg litt inn i hva som kjennetegner arbeidslivet på̊ Haugalandet – hvilke typer bedrifter vi har og hvilken kompetanse det er bruk for i årene fremover.

Prosjektene vi arbeider med sammen med Haugesundregionen, som Sildikon Valley og målTID bidrar også til å sikre kompetanse til regionen. 31. oktober får grundere og studenter for tredje gang møte lokale næringslivsledere i en uformell målTID-setting, for å bygge relasjoner, utveksle erfaringer og kanskje til og med møte mulige samarbeidspartnere. målTID har vært en stor suksess, som bidrar til å åpne regionen mer opp.

 Nyskaping

målTID er en del av den årlige Nyskapingsuka, som setter innovasjon, endring og entreprenørskap i fokus. Gjennom 15 ulike arrangementer, presentasjoner og diskusjoner er målet å styrke og fremme gründerskap og nyskaping i etablerte virksomheter. Haugaland Vekst arrangerer Nyskapingsuka sammen med en rekke gode samarbeidspartnere i regionen, og uka finner sted fra mandag 28.oktober til og med fredag 1.november. Arrangementet har blitt en spennende arena og møteplass for entreprenører, investorer og etablert næringsliv, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte nye kontakter.

Velferdsteknologi

Medisindispenser fra Dignio

Velferdsteknologiske løsninger er et viktig satsingsområde for Haugaland Vekst. Vi jobber med å legge til rette for tjenester og velferdsteknologi som skal gjøre det tryggere og sikrere å bo i eget hjem, til tross for funksjonstap og sykdom. Sammen med en tverrfaglig gruppe fra kommunene, jobber vi anskaffelse av trygghets- og mestringsteknologi. Det handler blant annet om mobile trygghetsalarm som også forteller hjemmetjenesten hvor personen som trykker på alarmen befinner seg. Videre finnes løsninger som kan varsle om behov for hjelp selv om brukeren ikke selv kan varsle – for eksempel ved besvimelse. Haugaland Vekst har også tilrettelagt for at alle de ti eierkommunene er i gang med å tilby elektronisk medisineringsstøtte. En slik dispenser varsler når det er tid for medisinering og gir også tilbakemelding til hjemmesykepleien om bruker glemmer å ta en dose. I høst koordinerer vi felles opplæring.

Agendakonferansen

Den årlige agendakonferansen er en viktig arena for å samle regionens beslutningstakere og rette fokus inn i fremtiden. Hva blir viktig for regionen i årene som kommer? «Blå vekst – bærekraftig utvikling» er temaet for årets Agendakonferanse 22. november. Formålet med konferansen er å få ledelsen i kommunene og sentrale personer i næringsliv og regionale virksomheter til å få enda bedre samhandling og samtidig styrke fokuset på våre regionale utfordringer og muligheter.