For best mulig å utnytte mulighetene som ligger i flytende havvind i regionen, har Regionrådet for Haugalandet vedtatt en regional havvindstrategi. 

EUs mål er at Europas havvindkapasitet skal økes dagens nivå på 12 GW til minst 60 GW innen 2030, og til 300 GW innen 2050. Med ambisjonen til den norske regjeringen om 30 GW tildelt havvind innen 2040, nesten en dobling av dagens kraftproduksjon, kan satsingen med rette kalles storstilt. 

For Haugalandet betyr dette store muligheter. Og flytende havvind har et potensiale for å bli en hjørnestein i det regionale næringslivet. 

– Regionen forventer at en stor andel av arbeidsplassene som skapes av havvindutbyggingen på Utsira Nord, lokaliseres i regionen. At Utsira Nord kan gi en positiv økonomisk effekt, særlig med tanke på lokal sysselsetting, peker Menon Economics på i sin ringvirkningsanalyse av flytende havvind på Utsira Nord, forteller Tora Margrethe Eide i Haugaland Vekst, regionens havvind-koordinator. Gjennom rollen, som ble opprettet i 2021, skal Eide bidra til å realisere potensialet regionen har innenfor område, og sikre at regionens og kommunenes interesser ivaretas på best mulig måte i den nasjonale havvindsatsingen, og da spesielt knyttet til utbyggingen av Utsira Nord. 

Tora Margethe Eide i Haugaland Vekst er regionens havvind-koordinator

For å best mulig utnytte mulighetene som ligger i flytende havvind i regionen, har altså Regionrådet for Haugalandet nå vedtatt en regional havvindstrategi. 

Regionens havvindstrategi for Utsira Nord 2023-2030 er vedtatt av Regionrådet for Haugalandet, og med kursen satt mot målet om å oppnå landets høyeste arbeidsplassvekst innen havvindsegmentet er det bare til å brette opp armene. 

Haugalandets Havvindstrategi for Utsira Nord 2023-2030 

Havvindstrategien for Utsira Nord 2023-2030 vil være regionens felles strategi for å utvikle Haugalandet til Norges fremste havvindregion, med hovedmålet om at regionen skal oppnå landets høyeste arbeidsplassvekst innen havvindsegmentet.

Eide forteller at ambisjonen er at utbyggingen av Utsira Nord skal bli et “springbrett” for å gi leverandørindustrien mulighet til å utvikle kompetanse og varige konkurransefortrinn i et internasjonalt havvindmarked.

– For å maksimere regionens muligheter gjennom utbyggingen av Utsira Nord, og sikre og skape varige arbeidsplasser og langsiktig verdiskaping, peker strategien ut viktige områder regionen sammen må arbeide målrettet mot. Strategien har seks delmål, og de er oppsatt som arbeidspakker og tar for seg arealplanlegging, tilrettelegging av offentlig infrastruktur, samfunnsplanlegging, arbeidskraft, kompetanse og regionalt kommunikasjons- og påvirkningsarbeid, forklarer Eide. 

Samtidig er det viktig for regionen å sikre at ulempene ved utbyggingen av Utsira Nord i størst mulig grad reduseres og kompenseres for.

Strategien skal operasjonaliseres og forankres ved at de ulike satsingsområdene samordnes mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia. Arbeidet organiseres gjennom arbeidsgrupper, bestående av representanter fra kommunene, og relevant næringsliv og akademia.

Strategien kan leses i sin helhet her.

Ta kontakt med Tora Margrethe Eide, Havvindkoordinator i Haugaland Vekst, ved eventuelle spørsmål.