Regionrådet – hva er det?

Haugaland Vekst regionråd – hva er poenget med det? Hvem er det som råder og hva blir tatt opp dem imellom? Hvilke tanker og planer for fremtiden har rådsleder og Karmøy-ordfører, Jarle Nilsen?


– Hovedfunksjonen til regionrådet er å være en arena for interkommunalt samarbeid i regionen, med utvalgte felles problemstillinger og tiltak som vi enes om. Haugaland Vekst er det administrative apparatet som iverksetter dette. Rådet har fem samlinger i løpet av året – tre om våren og to om høsten. I rådsmøtet like før sommeren er vi samlet med Samarbeidsrådet for Sunnhordland og diskuterer saker som er av interesse for begge regionene, sier K. Tormod Karlsen, adm.dir i Haugaland Vekst.

Haugaland Vekst regionråd har siden 2014 bestått av alle de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst IKS samt Rogaland fylkeskommune. Tilsammen har regionrådet 21 medlemmer. 

– Jeg og vi i Haugaland Vekst syr sammen og tilrettelegger alle aktiviteter, møter, prosjekter og oppfølging, og tilrettelegger for politisk påvirkningsvirksomhet i utstrakt form i saksområder som politidistriktet, flyplassen, høgskolen og fengselet. Dette er eksempler på politiske saker hvor det må til utstrakt tverrpolitisk enighet for å oppnå suksess. 

Regionrådets arbeidsutvalg består av fire ordførere og en rådmann – et utvalg som tar tak i oppfølging for konkrete handlinger sammen med administrasjonen i Haugaland Vekst, bestående av Caroline Stensland og Karlsen.

K. Tormod Karlsen

Adm.dir i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Hvorfor er regionrådet viktig?
– Regionrådet er eneste formelle møteplassen mellom kommunene på øverste ledernivå. For riktig felles trøkk og fokusområder er det viktig at regionens kommuner er samstemte og går i samlet flokk i de viktige prosessene. I rådet får man kunnskap og informasjon om nye prosesser som berører regionen og befolkningen, forteller Karlsen. 

På forrige samling for regionrådet, fredag 29. april, var ett av temaene det nye politidistriktet, med besøk fra politimester Hans Vik. Rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt, orienterte også om prosessen rundt fusjonsforhandlingene med Høgskolen i Bergen og i Sogn og Fjordane, før adm.dir i Helse Fonna, Olav Klausen, informerte om Helse Fonnas planlagte utbygging av Haugesund sykehus. Klassiske områder som regionrådet følger tett og er med å videreutvikle.

– Rådet er viktig fordi kommunene på Haugalandet har mange felles interesser som strekker seg på kryss og tvers av kommunegrensene. I regionrådet diskuterer vi disse sakene, som flyplassen og hvordan vi sikrer eierskap og videre drift av den, etableringen av et nytt høysikkerhetsfengsel i Nord-Rogaland og den nasjonale politireformen og hvordan den gjør seg gjeldende her hos oss. Vi har flere eksempler på saker som gjelder oss alle, hvor det er viktig at regionen prater med én felles stemme. Den enes vi i om i Regionrådet, sier leder av regionrådet, Jarle Nilsen.

Karmøy-ordføreren trekker også frem viktigheten av å være synlige og tydelige også utenfor egen region.

– At Rogaland fylkeskommune også er representert i regionrådet, er veldig viktig strategisk. Vi ønsker selvsagt oppbacking i våre saker også utenfor regionen, og vi er ofte i kontakt med stortingsbenken og fylkeskommunen for å få større slagkraft i våre saker i form av påvirkningsvirksomhet.

Rådleder, Jarle Nilsen.

Leder av Haugaland Vekst regionråd, Karmøy-ordfører Jarle Nilsen.

Hva er din funksjon som rådets leder og hva er dine ambisjoner for fremtiden?
– Min oppgave er å lede våre møter, både i selve rådet og i arbeidsutvalget, og sammen med administrasjonen fra Haugaland Vekst promotere viktige saker slik at de behandles riktig og at det fattes vedtak i tide. Ambisjonene er å utvikle næringen på Haugalandet og boligutviklingen. Kommunene våre er i vekst år etter år, og her gjelder det å ikke bare opprettholde et godt tjenestetilbud, men også å videreutvikle. Samtidig må vi ta høyde for å bli enda mer attraktive ved å opprettholde rutetilbudet til flyplassen, ha et godt utdanningstilbud og å videreutvikle næringen, både den eksisterende og å legge tilrette for nyetableringer.

Karlsen i Haugaland Vekst forteller at flyplassen og statlige institusjoner som Høgskolen Stord/Haugesund og et nytt høysikkerhetsfengsel er noen av sakene rådet vil ha størst fokus på fremover.  Samtidig legges det også stor vekt på fellesprosjekter hvor enkelte kommuner selv har prosjekteierskap og rapporterer direkte til regionrådet, som utviklingen av velferdsteknologi og byregionprosjekter.

– Regionrådet ønsker også å profilere Vestlandet i større grad og har i den forbindelse tatt initiativet til en to dager lang samling med Samarbeidsrådet for Sunnhordland for å se på fellessaker som E134 og E39 – aktuelle og viktige saker som strekker seg over begge regionene, supplerer rådsleder Nilsen.