Haugaland Vekst IKS har, på vegne av Regionrådet for Haugalandet, sendt inn en uttalelse til utenriks- og forsvarskomiteen vedrørende forslaget til ny langtidsplan for forsvarssektoren (Proposisjon 62S Vilje til beredskap- evne til forsvar) og har samarbeidet godt med Greater Stavanger, kommuner i sør-fylket og Rogaland fylkeskommune som har utarbeidet et høringsforslag på vegne av Rogaland og som deltok på høringen mandag 11.mai.

En endret omverden gir nye utfordringer

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er skjerpet, tonen mellom stormaktene er blitt krassere, trusselbildet tydeligere og kapasiteten til å bistå på tvers av landegrensene er mindre. Erfaringene med Korona pandemien tilsier også et utvidet fokus på samfunnssikkerhetsberedskap hvor forsvaret sine kapasiteter integreres bedre mot den sivile beredskapen.

Disse driverne aktualiserer behovet at Norge i større grad må utvikle evne og kapasitet til å takle utfordringer i gråsonene mellom sivil krise og væpnet konflikt. Dagens forsvar er ikke nok til å møte de utfordringene Norge vil kunne få framover. Det er også viktig at befolkningen i hele landet har tillit til og slutter opp om forsvaret.

Vi vil gi ros til Forsvarssjefen for å i sitt fagmilitære råd ha tatt fatt i de utfordringene som en endret omverden gir Norge. Norge må kunne møte utfordringene i forhold til ambisjonene om å kunne forsvare eget territorium, og ha tilstrekkelige kapasitet til å løse det.

Forsvaret har de siste årene jobbet målrettet med å sikre et økt norsk innhold i forbindelse med forsvarsanskaffelser. Likevel er det ikke nok, gjenkjøpsordningen evner ikke å bli tilgjengelige for mer enn et lite antall bedrifter, og beslutningsprosessene er for langdryge.

Anerkjente kompetanseklynger over hele landet må koples på disse prosessene. Vi ser også muligheter for å kunne øke det regionale bidraget til forsvarsleveransene, blant annet med kompetanse fra petromaritim sektor. Haugalandet har og sterke fagmiljøer på verfts- og teknologisiden. Forsvarssektoren må søke mot kostnadseffektive og standardiserte løsninger når det skal bygges mer kapasitet.

Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt HV08

Heimevernet får en stadig viktigere strategisk rolle, og er den eneste styrken som til stede i hele landet. Vår oppfatning er at langtidsplanen må bli mer spesifikk på hvordan en sørger for et tilstrekkelig sterkt Heimevern i Sør-Vest Norge. Heimevernet er den mest kostnadseffektive måten å skape kapasitet og oppslutning om forsvaret i hele landet.

Vi er alvorlig bekymret vedrørende mangelen på drøfting og avklaring av samfunnssikkerhetsberedskapen og forsvarets rolle. Heimevernet er nå det eneste landsomfattende verktøyet samfunnet har ved større kriser og katastrofer. Ved større kriser og vedvarende beredskapssituasjoner er ikke politiet eller de andre nødetatene satt opp til å håndtere situasjonen over tid.

Vi er fornøyd med at Heimevernet vil bli tilført kapasiteter som kan bevokte og patruljere objekt i nære farvann og havner i en krisesituasjon. Nedleggelsen av Sjøheimevernet etterlot et gap som ikke er tettet, som forslaget til langtidsplan kun i begrenset grad adresserer.

På strekningen fra Agder til Møre ligger viktige anlegg som er kritiske deler av den europeiske energiforsyningsinfrastrukturen for elektrisitet og gass. På Haugalandet har vi Kårstø og Gassco og strømkabelforbindelsen North Sea Link i Ryfylke som vil koble de nordiske og britiske markedene, samt etter hvert også internasjonal datafiber-infrastruktur. Dersom de blir satt ut, kan det destabilisere en stor del av energiforsyningen i en rekke land rundt Nordsjøen.

Ansvaret for sikring ligger i dag til politiet, som må be om bistand fra HV for å kunne sikre anleggene. HV ble fratatt de kapasitetene som var disponert for disse oppdragene i 2018. Nye sikkerhetsforskrifter vil bestemme hvordan disse objektene skal sikres, dette er også en prosess som må akselereres og ses i sammenheng med langtidsplanen og dimensjoneringen av HV. HV-08 (Rogaland og Agder), HV-09 (Bergenhus) og HV-11 (Møre og Fjordane) må få tilført mer ressurser for å ivareta sikkerheten til disse anleggene.

Totalforsvars- og samfunnssikkerhetsaspektet

Forsvaret spiller en stor og viktig rolle i forbindelse med uønskede hendelser, som setter samfunnssikkerhet og beredskap på prøve. Vi mener at totalforsvarskonseptet, og den gjensidige avhengigheten av sivil og militært samarbeid, bør få større fokus. Koronapandemien viser tydelig dette.

Kronikken er signert Fylkesordfører Marianne Chesak, ordfører i Stavanger Kari Nordtun Nessa, ordfører i Sandnes Stanley Wirak, ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn, ordfører i Sola Tom Henning Slethei, ordfører i Tysvær Sigmund Lier og ordfører I Karmøy Jarle Nilsen.

Uttalelse til ny langtidsplan for forsvarssektoren Haugalandet 060520

Ny langtidsplan for Forsvarssektoren – høringssvar fra Rogaland

Les også felles kronikk publisert i Haugesunds Avis 11.05.20