REGIONRÅD: Haugaland Vekst la på tampen av 2017 fram tiltaksplan for hvilke oppgaver og temaer som skal prioriteres i iverksettingen av Regional Utviklingsplan. Sakene er i stor grad løpende og pågående prosjekter. Tiltaksplanen ble vedtatt i sin helhet og gir et godt bilde av hvilke konkrete oppgaver Haugaland Vekst allerede jobber med, og vil fortsette å arbeide med i 2018.

Last ned hele tiltaksplanen her 

Her er utdrag av sakene i tiltaksplanen:

NÆRINGSVENNLIG REGION: Samhandling for mer effektive kommunale tjenester

TEMA: Smart kommunesamarbeid
Samordne, effektivisere og digitalisere kommunale systemer, rutiner og tjenester for økt service overfor etablerere og eksisterende næringsliv.

TILTAK:

 • Videreføre arbeidet med velferdsteknologi
 • Gjennomføring av organisasjonsprosess i Haugaland Vekst IKS
 • Samordne kommunenes arbeid med IT-organisering
 • Samordne kommunenes arbeid med digitalisering
 • Samordning av landbruksforvaltning

TEMA: Stavangerregionens Europakontor (SRE)

TILTAK: Jobbe for å få flere kommuner i Haugesundregionen inn som medlem i SRE


PROFILERING: 
Kommunikasjon for å tiltrekke etableringer, tilreisende og investeringer

TEMA: Systematisk markedsførings- og innsalgsarbeid av regionen.
Tiltrekke større nasjonale og internasjonale etableringer og investeringer.

TILTAK:

 • NCEC gjennomfører tiltak ihht. programbeskrivelsen
 • Destinasjon Haugesund/Haugalandet (DHH) gjennomfører markedstiltak innen reiseliv
 • Tiltrekke større nasjonale og internasjonale etableringer og investeringer
 • Lokalisering og vilkår for kraftkrevende industri i samarbeid med Ryfylke IKS

TEMA: Statlige arbeidsplasser til regionen
Tiltrekke flere offentlige virksomheter og funksjoner som gir nye kompetansearbeidsplasser i hele regionen.

TILTAK:

 • Videreføre arbeidet med fengsel til regionen
 • Økt kapasitet for å møte behovet i regionen for fengselsplasser med høy sikkerhet
 • Arbeide for å sikre Revmatismesykehuset (ikke statlig)
 • Støtte Helse Fonna i videre utvikling av tjenestetilbud i regionen
 • Lage strategi for hvilke statlige arbeidsplasser som passer inn i regionen og overvåke muligheter for nye statlige arbeidsplasser

TEMA: Internmarkedsføring
Styrke eierskap og identitet til Haugesundregionen gjennom blant annet bruk av nyhetsbrev, hjemmesiden, kommunale hjemmesider, Facebook etc.

TILTAK:

 • Haugaland Vekst – eget kommunikasjonsarbeid
 • Regional info på kommunenes hjemmesider o.a.

TEMA: Regionalt omdømme- og rekrutteringsarbeid
Markedsføre regionen som attraktivt bo- og arbeidssted for studenter, elever og mulige tilflyttere.

TILTAK:

 • Videreføring av det regionale omdømme- og rekrutteringsarbeidet
 • Videreføre igangsatt strategiprosess, evaluering av tiltak

TEMA: Haugaland skole og arbeidsliv (HSA)
Styrke ungdommers bevissthet omkring fremtidig utdannings- og yrkesvalg og synliggjøre regionens muligheter.

TILTAK:

 • Videreføre arbeidet i HSA
 • Gjennomføre strategiprosess og evaluering

TEMA: Agendakonferansen
Styrke samhandlingen i regionen.

TILTAK:

 • Planlegge og gjennomføre Agendakonferansen 29. november 2018

GRUNDERSKAP: Én dør inn

TEMA: Gründervennlig etablerertilbud
Forbedre og forenkle tilbudet til etablerere ved styrket samarbeid mellom aktører som opererer i regionen. lnnovasjon Norge, Valide, Næringshager, Inkubatoren, Gründergarasjen, 1. linjetjenesten i kommunene, Haugaland Bygdeutvikling, Skape.no, NAV med flere.

TILTAK:

 • Videreføre arbeidet med Nyskapingsuka som felles, regionalt tiltak

TEMA: 1. linjetjenesten
Styrke kommunenes innsats som 1. linjetjeneste for etablerere

TILTAK: Videreføre tilbudet med 1.linjetjeneste for etablerere i kommunene

TEMA: Skape.no
Styrking av etablererkurs og tjenester gjennom SKAPE.

TILTAK:

 • Samarbeide med SKAPE sitt prosjekt for forbedringer av SKAPE

INFRASTRUKTUR: Styrke samferdselssystemene i og rundt regionen

TEMA: Haugesund lufthavn, Karmøy
Sikre og videreutvikle nasjonalt og internasjonalt rutetilbud.

TILTAK:

 • Videreføre arbeidet for å sikre og videreutvikle flyplassen og rutetilbudet

TEMA: E-134
Styrke arbeidet for realisering av planlagte oppgraderinger inn mot NTP. Tunnel Seljestad-Røldal er 1. prioritet.

TILTAK:

 • Samarbeid gjennom E-134 Haukelivegen AS for å sikre at tunnel Seljestad-Røldal gjennomføres i første periode, og deretter ny Haukelitunnel
 • Arbeide for å få strekningen Bakka-Solheim realisert i NTP-perioden for tidlig oppstart

TEMA: E-39 Bokn til Stord
Styrke arbeidet for realisering av nye traseer og oppgraderinger av E39 Kyststamveien mellom Bokn og Stord inn mot NTP. Videreføring av E39 Bokn-Aksdal har første prioritet.

TILTAK:

 • Arbeide for at E39 Bokn -Aksdal blir høyt prioritert for tidlig oppstart
 • Arbeide for at E39 Aksdal – Sveio blir høyt prioritert for tidlig oppstart

TEMA: Havner
Økt aktivitet og utvikling i offentlige eide trafikkhavner

TILTAK:

 • Videreføre utvikling av offentlig eide havner
 • Videreføre utvikling av havn på Gismarvik

TEMA: Rv 13
Styrke prioritering av rassikring i Suldal.

TILTAK: Støtte opp Ryfylke sitt arbeid Nasjonal transportplan for prioritering av rassikring

TEMA: Regional plan for areal og transport på Haugalandet
Styrking av Areal- og transportplan gjennom et eget samarbeidsorgan.

TILTAK:

 • Regionalt samarbeid om gjennomføring av ATP-planen: Etablering av «ATP-samarbeid»

KOMPETANSE: Utvikling av høgskoletilbudet og FoU

TEMA: Etablering av Maritimt senter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Haugesund
Mål: Nybygg med etablering av HVL sitt faglige senter innen maritim sikkerhet.

TILTAK:

 • Støtte HVL i regionen for realisering av Maritimt senter

TEMA: Høyere utdanningstilbud
Flere bachelor-, master- og doktorgradsstudier, etter- og videreutdanningstilbud, samt nettbaserte og desentraliserte høgskolestudier i Haugesundregionen. Herunder “Utdanning i Ryfylke”.

TILTAK:

 • Samarbeide med HVL i regionen for å styrke utdanningstilbudet
 • Gjennomføre satsing gjennom Samarbeidsavtalen mellom NCEC og HVL bl.a. knyttet til faglig styrking gjennom Nærings-Ph.D.

TEMA: FoU i regionen
Styrke forsknings- og utviklingsarbeid, særlig knyttet til viktige næringsklynger og fagmiljøer i regionen.

TILTAK: Arbeide for at næringsliv og kommuner aktivt søker FoU-samarbeid med ny FoU-enhet for Vestlandet (navn ikke avklart)

TEMA: Fagutdanning
Mål: Flere med fagbrev. Styrke rådgivning innen fagutdanningen. Praksiskandidater får fagbrev gjennom formalisering av fagkunnskap. Styrke praksisdelen av yrkesfaglig videregående utdanning.

TILTAK:

 • Støtte opp om fylkeskommunens arbeid for styrking av praksisdel av videregående utdanning

TEMA: Kommunale lærlinger og praksisplasser
Flere lærlinger i kommunal sektor og flere praksisplasser, herunder for fremmedspraklige

TILTAK:

 • Flere lærlinger og praksisplasser i kommunene

NÆRINGSKLYNGER: Samskaping

TEMA: Innovasjon og entreprenørskap i næringsklynger.
Etablere formalisert klyngeutvikling. Mulige næringsklynger: Havrommet, ren energi, bioøkonomi, velferdsteknologi, reiseliv/opplevelsesnæring og smarte samfunn.

TEMA: Velferdsteknologi
Offentlig tilrettelegging for bruk av teknologi i tjenestetilbudet, herunder brannsikkerhet for risikoutsatte.

TILTAK:

 • Videreføre det regionale prosjektet innen velferdsteknologi

TEMA: Datasentre
Arbeid for tilrettelegging av mer internasjonal fiber til regionen for etablering av datasentre og andre virksomheter.

TILTAK:

 • Støtte opp om arbeidet gjennom selskapet No-UK.com
 • Samarbeid med naboregioner om etablering av datasentre

TEMA: Haugalandet som en ledende energiregion
Sikre tilrettelegging og bruk av energibærere som del av nødvendig infrastruktur og mulig råstoff for fremtidig næringsutvikling.

TILTAK: Videreføre arbeidet med Norwegian Clean Energy Cluster, NCEC

TEMA: En regional reiselivsstrategi
Utvikle regionen til å bli et foretrukket reisemål i Fjord Norge, basert på våre fortrinn innen natur- og kulturbasert reiseliv.

TILTAK:

 • Gjennomføre prosess og ferdigstille regional reiselivsstrategi for vedtak i eierkommunene i 2018.

TEMA: Offshore vind
Arbeid for etablering av Arenaprosjekt “Offshore vind”

TILTAK:

 • Støtte opp om Offshore vind sitt mål om opptak i Arenaprogrammer

TEMA: Blå og grønn mat øker verdiskaping i matproduksjon

TILTAK: Videreføre «Smaken av Vikingland»

Landbasert smoltanlegg på Utsira inkludert energitilgang.

FINANSIERING: Finansiering av nyskaping og regionale utviklingsprosjekt

TEMA: Haugaland Vekst Utviklingsfond
Se på mulighetene for påfyll i eksisterende Haugaland Vekst-fond gjennom tilføring av ny kapital.

TILTAK:

 • Avventes ift. organisasjonsprosess i Haugaland Vekst IKS

TEMA: Regionale utviklingsprosjekt og etablerere
Mer offentlige virkemidler til regionen gjennom økt offentlig finansiering til etablerertiltak og utviklingsprosjekt ved Innovasjon Norge, Inkubatorer, Regionalt forskningsfond Vestlandet, fylkeskommunen og fylkesmannen.

TILTAK: Arbeide for styrket finansiering til tiltak i Utviklingsplanen