Det haster mer enn noen gang å få oppgradert de nasjonale transportkorridorene mellom Stavanger og Bergen på E-134 og E-39. På Veikonferansen var det en sterk felles front for forbedringer som vil gi store nasjonale og regionale effekter for næringsutvikling og verdiskaping.

Fra venstre: Pål Kårbø, daglig leder Haukelivegen AS, Jon Askeland, Fylkesordfører Vestland fylke, Arne Bergsvåg, Fylkesvaraordfører Rogaland fylkeskommune, Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, Ordfører Etne kommune, Ole Johan Vierdal, Ordfører Vindafjord kommune, og Asbjørn Espeset, E-134 Vegforum Øst-vest.

Veikonferansen E-39 – E-134 i Aksdal som samlet over 110 deltakere den 31.mai rettet fokuset mot de nasjonale transportkorridorene E-39 og E-134, og effektene mellom disse. 90% av godstransport går på veiene og det øker.  

En av de mest utålmodige er Statens vegvesen ved Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.  Hun påpekte viktigheten av å se helheten i transportkorridorene og ikke fokusere på kortere vegstrekninger. Til Haugesunds Avis sa Hovland om E-134: «Jeg kan ikke forstå hvordan dette veiprosjektet med denne tyngden kan velte».

Hovland støttet opp signalene om å drive aktivt påvirkningsarbeid inn mot Stortinget. Direktøren påpekte at 33% av Norges eksport skjer på Vestlandet, og at 97% av vare verdien fraktes på vei. Derfor oppfordret hun næringsaktører til å framsnakke viktigheten av gode infrastrukturnettverk som effektiviserer handel, og gir tidsgevinst og bedrer trafikksikkerhet. 

Viktig møteplass

Veikonferansen er en årlig begivenhet for alle som er interessert i Europaveiene. Et engasjert publikum møtte innledere fra Stortinget, Statens Vegvesen, Rogfast og Hordfast, LO og NHO, næringslivsledere, Vestland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, og ledere i kommunene.  

Gode innlegg ga energi til gode diskusjoner i pausene. Deltakerne var nok i stor grad enige om en felles vestlandsk satsing for å sikre fremdrift og gjennomføring av de viktige veiprosjektene på E-39 og E-134. 

For Vestlandet vil et sterkere rustet infrastrukturnettverk være avgjørende for næringslivet, verdiskaping, attraktivitet, og ikke minst for menneskene som bor og jobber der. Gjennom konferansen ble Statsminister Støres budskap gjentatt: «Lykkes Vestlandet, lykkes Norge!» 

Nasjonal transportplan – peker retning  

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 ble lagt frem av regjeringen Solberg 19. mars 2021, og peker retningen på hvordan man i de neste tolv årene skal arbeide for å nå det overordnede målet for transportsektoren. Det er tydelig at det er flere viktige prosjekter enn det er finansiering til. Statens Vegvesen har anbefalt rekkefølge for de store prosjektene, der bl.a. E-134 Røldal-Seljestad ligger som et av fire prosjekt som er klare til politisk behandling. Forhåpentligvis legges det frem en proposisjon for Stortinget før sommeren, slik at prosjektet kan starte til høsten.  

For at prosjektene skal realiseres må arbeidet med å påvirke beslutningstakerne fortsette, og innsatsen må samkjøres.

Stortingsrepresentant Odd Harald Hovlands budskap til Veikonferansen var at bedre veiinfrastruktur på Vestlandet vil være en ‘game-changer’ – for industri, teknologi, utviklingsressurser, og kompetanse, og gi en eksponentiell vekst.  

Veikonferansen 2022 kan du lese mer om her: 

– Jeg kan ikke forstå hvordan dette veiprosjektet med denne tyngden kan velte, Haugesunds Avis 

Viktige veistrekninger under lupen, Haugesunds Avis 

Vegkonferanse: E134 på agendaen, Grannar