Statens Vegvesen har nå kommet med sine faglige innspill og prioriteringer til Nasjonal Transportplan for 2022-2033. Ved gjennomgang av innspillene er ikke viktige prosjekter på E134 Haukeli tatt med. Dette får 16 kommuner på Haugalandet og Sunnhordland til å reagere.

En NTP uten satsing på E134 er totalt uaktuelt! 

Regionrådet for Haugalandet og Samarbeidsrådet for Sunnhordaland, som til sammen representerer 16 kommuner, er svært overrasket over at Statens vegvesen (SVV) i sine prioriteringer til Nasjonal Transportplan for 2022-2033, ikke har prioritert E 134 som nasjonal transportkorridor øst-vest, ved ikke å ta med noen prosjekter på fjellet og på vestsiden. Det er her de mest kritiske flaskehalsene befinner seg, spesielt for næringstrafikken.

– Det er bortimot katastrofalt for landsdelen om ikke noe blir gjort på denne strekningen i neste NTP- periode, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst Tormod Karlsen. 

Statens Vegvesen har selv i sin «Øst-vest-utredning» fra 2015 konkludert med at E134 Haukelivegen er det mest foretrukne og samfunnsøkonomisk lønnsomme sambandet mellom øst og vest. I samme utredning ble det presisert at det aller viktigste for å realisere E134 Haukelivegen var å få oppstart på tunnelene for å sikre den kritiske vinterregulariteten over fjellet.

Må se på samfunnsnytten for hele strekningen

Regionen vår har store utfordringer ift. vintersikkerhet, framkommelighet og forutsigbarhet over fjellovergangene mellom Vestlandet og Østlandet og da spesielt E 134. En ny og forbedret veiforbindelse mellom Haugesund og Oslo vil redusere dagens kjøretid på 7 timer til 4,5 time, bidra til reduserte utslipp av CO2 for nyttetrafikken med 50 %, større forutsigbarhet i transport for næringsliv og kunder, og økt trafikksikkerhet for alle som ferdes på hovedveifartsåren E134 øst-vest. Det haster derfor å komme i gang med bygging av vintersikker veg over Haukeli, og tunnelene på strekningen Seljestad-Vågsli er avgjørende.

Regionrådet på Haugalandet og Samarbeidsrådet for Sunnhordland frykter at så lenge prosjektene i transportkorridoren E 134 i kost-nyttesammenheng blir sett på hver for seg, og ikke samlet sett for hele strekningen, så vil de bli utsatt. Dette står i grell kontrast til det som SVV sine kost-nytteberegninger anslo til å gi hele 26 MRD kroner i positiv nytteverdi for hele strekningen. Dette vil få svært negative konsekvenser for både næringsliv, beredskap og sysselsetting langs hele traseen.

På Veikonferansen 2020 som Haugaland Vekst, Næringsforeningen på Haugalandet og E134 Haukelivegen arrangerte i februar la også NHO Rogaland og NHO Vestfold og Telemark vekt på E134 og da, Seljestad-Vågsli, som en prioritet inn mot NTP-prosessen. Forrige uke kunne vi også lese at NHO Vestland blant annet har E134 Haukelifjell på sin prioriteringsliste. De ønsker ikke å sette prosjekter opp mot hverandre, men er klare på at de veiprosjektene som er «gryteklare» bør bygges først. Ikke bare fordi de er viktige for verdiskaping og arbeidsplasser, men også fordi det kan fungere som motkonjunturtiltak i disse krisetider. E134 blir pekt på som et av de gryteklare prosjektene. Dette er svært positivt!

Felles uttalelse 

Nå setter alle våre kommuner i disse to svært næringsintensive regionene, sin lit til at regjeringen i sitt forslag til Stortinget med NTP 2022-2033, prioriterer oppstart av prosjektene som allerede ligger inne i nåværende NTP, med en vintersikker transportkorridor øst-vest via E 134. Dette er avgjørende viktig både for næringslivet og de privatreisende i hele Sør-Norge.

Regionrådet på Haugalandet og samarbeidsrådet for Sunnhordaland har sendt en uttalelse til samferdselsdepartementet om dette og har også bedt om et møte med samferdselsministeren for å presisere viktigheten av E 134 som en livsnerve mellom øst og vest.