Havregionen Haugalandet og Sunnhordland ønsker en etablering av et «Havdirektorat» i Haugesund.

Haugaland Vekst har utarbeidet “Veikart for Haugalandet”, en strategi for den regionale næringsutviklingen de neste fem årene. Blant de sentrale områdene i veikartet, er tilrettelegging for økt sysselsetting, og Haugaland Vekst arbeider aktivt for å få flere statlige arbeidsplasser til regionen.

Trenger flere statlige arbeidsplasser

Statlig sysselsetting har steget raskere enn privat sysselsetting de siste årene, men i følge en rapport fra Distriktsnæringsutvalget er andelen statlige arbeidsplasser i distriktene redusert de siste 10 årene. Dette er en tendens som også gjelder for Haugalandet.

Administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tordmod Karlsen

– Statlige arbeidsplasser er viktig for en region som vår, både for å demme opp under et konjunkturutsatt arbeidsliv, for å kunne tilby flere kompetansearbeidsplasser og for å styrke distriktene med et mer allsidig næringsliv. Statlige arbeidsplasser komplementerer også det lokale arbeidsmarkedet, og gjør det mer attraktivt å bo på Haugalandet. Det er derfor viktig at vi arbeider langsiktig, strategisk og koordinert for å få en høyere andel statlige arbeidsplasser til regionen. Kommunene på Haugalandet må jobbe for å finne enighet i lokaliseringsspørsmål, slik at vi ikke mister potensielle arbeidsplasser til andre regioner, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Les mer om dette i Haugesunds Avis.

Faksimile Haugesunds Avis 1. juli 2021

Landets havregion

Veikartet viser blant annet til de regionale mulighetene som ligger i havnæringene på Haugalandet og i Sunnhordland. Sammen med Sverre Meling jr., daglig leder av Maritimt Forum for Haugaland og Sunnhordland, har Karlsen skrevet en kronikk om å få et nytt fremtidsrettet “Havdirektorat” til Haugalandet:

KRONIKK: Tenk tanken – et «Havdirektorat» i Haugesund!

Haugesund er Norges maritime hovedstad. Hva kan være bedre for landet, den maritime næringen og byen enn å samle tilsynsoppgaver knyttet til havet nettopp her? Et nytt, fremtidsrettet «Havdirektorat» må lokaliseres nær brukerne og de miljøene som leder an i det grønne skiftet og fremtidens bærekraftige utnyttelse av havressursene. Det gir land og næring størst konkurransekraft. 

Havnæringene spiller en avgjørende rolle for verdiskaping og sysselsetting på Haugalandet og i Sunnhordland. Havnæringene står gjennomsnittlig for over 40 prosent av verdiskapingen i regionen, mens sysselsettingen utgjør om lag 30 prosent. Til sammenligning stod havnæringene på landsbasis i 2017 for 30 prosent av verdiskapingen og 11 prosent av sysselsettingen i privat næringsliv.  

Dette viser at Haugalandet og Sunnhordland er havregionen fremfor noen i Norge!  

Regionen har et stort innslag av eksportrettet virksomhet og lange internasjonale tradisjoner. Den maritime klyngen på Vestlandet sett under ett er omtalt som en av verdens fremste maritime miljøer med et komplett kompetansemiljø og en komplett og verdikjede. Her finner vi blant annet verdens største sjømatprodusenter, ledende rederier innenfor alle segment, sterke utdannings- og forskningsmiljøer knyttet til havet og innovative fornybarsatsninger på havvind, offshore- og landbasert havbruk, elektrifisering av skip og offshoreinstallasjoner samt den fremste subseakompetansen i verden.  

På Haugalandet og i Sunnhordland har vi med Met Centre på Karmøy et fremtidsrettet testsenter for flytende teknologier innen fornybarsatsingen til havs, med Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre på Stord et fremtidsrettet testsenter for grønn, maritim fremdriftsteknologi og med NCE Maritime CleanTech en ledende grønn, nasjonal innovasjonsklynge. Havvindklyngen Norwegian Offshore Wind Cluster har sin hovedadministrasjon i Haugesund.  

Haugesund og regionen ønsker nå også å bli et nasjonalt testområde for autonome skip. Regionen har naturlige geografiske forutsetninger for dette med fjorder, havnebasseng og havområder i umiddelbar nærhet. Det samarbeides om dette med forsknings- og utviklingsmiljøer, klynger, næringen og Sjøfartsdirektoratet.    

Norges første og største industrielle havvindfelt, Utsira Nord, ble åpnet av olje- og energiminister Tina Bru i juni 2020. I følge Menon vil dette området kunne stå for en verdiskaping på over 13 milliard kroner og gi en sysselsetting på over 12.000 ansatte nasjonalt hvorav 6.500 i prosjektperioden bare på Haugalandet og i Sunnhordland. Med dette er regionen allerede Norges havvind-hub. Mange bedrifter og konsortier innen fornybarsegmentet vil være aktive inn i denne nye nasjonale industrisatsingen som etter hvert skal ta norsk leverandørindustri knyttet til havvind ut i verden, når olje- og gass-virksomheten etter hvert flater ut og reduseres.   

Sjøfartdirektoratets strategi og målsetting om å bli den foretrukne maritime administrasjonen i sterk internasjonal konkurranse tilsier at en her har den nødvendige kunnskap og forståelse om næringens fremtidige behov. Et nytt «Havdirektorat» vil også ha stor nytte av å ha et innovativt og eksportorientert havnæringsmiljø og dets kompetanse i sin umiddelbare nærhet. Den gangen Sjøfartsdirektoratet ble flyttet fra Oslo til Haugesund, var dommedagsprofetiene mange. Man mente at byen og regionen ikke ville ha tilfanget av kompetanse til å fylle alle funksjoner. Dette er blitt grundig gjort til skamme. Høgskulen på Vestlandet, med campus Haugesund, har uansett et bredt, høyere utdanningstilbud på alle nivåer som også vil kunne dekke behovet for videre- og etterutdanning av ny forvaltningskompetanse for havnæringene i et utvidet direktorat med nye oppgaver slik dette ble gjort også da Sjøfartsdirektoratet ble flyttet til Haugesund.  

Sjøfartsdirektoratet fikk i februar i år spørsmål fra Regjeringen om de kunne ta ansvar for en nasjonal ordning for Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner pga. Covid-19

Formålet med ordningen er å gi adgang til innreise for utlendinger som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Direktoratet tok på seg oppdraget og fikk i løpet av 10 dager opp en digital søknadsordning inklusive veiledning og løpende saksbehandling. Dette viser at Sjøfartsdirektoratet er en velfungerende, moderne og endringsdyktig organisasjon som klarer å ta på seg og levere nye tidsaktuelle, krevende oppgaver, og Sjøfartsdirektoratet vil derfor også være en organisasjon som en trygt kan bygge morgendagens «Havdirektorat» på. 

Hovedargument for å desentralisere statlige arbeidsplasser er å styrke distriktene, men også å sikre høykompetent arbeidskraft til konkurransedyktige betingelser. Statlig sysselsetting har steget raskere enn privat sysselsetting de siste årene. Men ikke i distriktene. I 2019 jobbet om lag 14 prosent av de sysselsatte i staten i de mest sentrale områdene. Det vil si en økning på opptil to prosent, mens kommunene som ligger i lavere sentralitetsklasser har hatt ingen endring, eller reduksjon i antall statlige arbeidsplasser. Vinnerne her er de store byene utenom Oslo, slike som Stavanger, Bergen, Trondheim, men også Oslo har hatt en økning, om ikke så stor som de andre storbyene i landet. Lønnsnivåene i vår region er betydelig lavere sammenlignet med i Oslo og de større byene. Det skulle gi oss konkurransekraft i kampen om statlige arbeidsplasser. 

Et fremtidig «Havdirektorat» i Haugesund basert på den kompetanse og erfaring Sjøfartsdirektoratet har fra både flytting til regionen og suksessfull og endringsdyktig tilpasning ift. næringen, vil kunne bidra til en fremtidsrettet forvaltning knyttet til havnæringene. Dette vil gi styrke til bærekraftige satsinger som havvind, offshore havbruk, mineralutvinning på havbunnen, grønn, maritim teknologiutvikling, cyber-sikkerhet og digitalisering i havnæringene.  

Haugesund med havregionen Haugalandet og Sunnhordland ønsker en etablering av et «Havdirektorat» velkommen! 

Sjøfartsdirektoratet i Haugesund