Utbygging av to storskala havvindparker på 500 MW ved Utsira Nord kan gi verdiskaping på 13 milliarder og gi arbeid til 12 000 personer. 6500 av disse kan tilfalle Haugalandet og Sunnhordland, viser en fersk analyse fra Menon Economics.

Ringvirkningsanalysen viser en nasjonal sysselsettingseffekt på over 12 000 sysselsatte i utbyggingsfasen. Av dette står lokale sysselsettings-effekter i Sunnhordland og Haugalandet for om lag 6 500. I et scenario med lavere import og en større lokal andel kan de lokale sysselsettingseffekter bli over 8 000. Den nasjonale effekten øker samtidig fra 12 100 til 13 500.

Vil bidra med 13 milliarder i verdiskaping

Selve utbyggingen vil bidra med i underkant av 13,5 milliarder kroner i verdiskaping. Dette betyr at hver sysselsatt bidrar med 1,1 millioner kroner til BNP. Sysselsettingseffektene preges med andre ord av høyproduktiv arbeidskraft. Omlag 200 personer vil være knyttet til den årlige driften av anlegget, som legger grunnlag for verdiskapingseffekter på 240 millioner, hvert år over parkenes levetid.

K. Tormod Karlsen, adm.dir i Haugaland Vekst, under åpningen av Utsira Nord 12.juni 2020.

– Rapporten avdekker svært store muligheter for både nasjonal og regional leverandørindustri innen den maritime klyngen. Dette er spesielt viktig for regionen mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden, som er en av Norges sterkeste maritime regioner, å posisjonere seg for ny stor bærekraftig industriutvikling i halvrommet, sier adm.dir Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.

Kanskje så mye som 60 % av verdikjeden innen flytende havvind er sammenfallende med verdikjeden innen olje og gass. Regionen som her omfatter Haugalandet og Sunnhordland har allerede stor erfaring innen havvind, hvor ca.10% av en omsetning på vel 50 mrd, i maritime bransjer i Maritim Forum, var fra havvind.

Det langsiktige industripotensialet for flytende havvind

Det er flere grunner til å tro at en betydelig andel av en utbygging innen flytende havvind her hjemme kan bli utført av nasjonale og regionale leverandører. Et sentralt spørsmål i Menon-analysen er om leverandørindustrien har kompetansen, omstillingsviljen og kapasiteten til å sikre en betydelig norsk andel i leveransene til en utbygging av Utsira Nord. Det langsiktige industripotensialet er illustrert via fire bedriftscaser som tar utgangspunkt i konkurransekraften til leverandørindustrien i Sunnhordland og Haugalandet. Kværner, Aibel, Unitech og Østensjø Rederi har alle potensiale til å delta i byggingen av storskala havvindparker her hjemme.

– Vi har konkurransedyktig verftsindustri, rederier med spesialfartøy, og en rekke underleverandører til komplekse maritime operasjoner som her kreves, samt maritime utdanninger på både fagskole og høgskolenivå. Vi har baseområder, næringsareal og havnefasiliteter i verdensklasse som ligger svært godt posisjonert for å kunne ta imot en slik stor utbygging, sier Karlsen.

Erfaringer fra utbyggingen vil øke norske aktørers konkurransekraft i et voksende eksportmarked. Ved å ta en aktiv rolle i den teknologiske kommersialiseringen av flytende havvind legger man til rette for utvikling av en norskbasert industri med regional tyngde på Sunnhordaland og Haugalandet.

Analysen er utført av Menon Economics på oppdrag for Haugaland Vekst IKS, som har arbeidet med havvindsatsing i regionen over lengre tid. Bakgrunnen for at Haugaland Vekst IKS har fått utarbeidet denne analysen har vært å bidra med fakta- og beslutningsgrunnlag for havvindsatsingen.

Les også: Ny rapport om gigantprosjekt: Kan gi 6500 lokale arbeidsplasser

NRK Rogaland: Offshore havvind kan bli det nye lykkeland (04.40)