Da Haugaland Næringspark torsdag leverte inn sitt forslag på tomtearealer for ny stor batterifabrikk, la Haugalandets ti kommuner ved en felles støtteerklæring.

Torsdag 20. januar leverte Haugaland Næringspark inn sitt forslag på tomtearealer for den stor batterifabrikken som Panasonic, Hydro og Equinor planlegger å etablere i Norge. Prospektet fokuserer på bruk av norsk fornybar kraft, og selskapene har behov for tilgang til kompetanse, regulerte arealer, kraft og vann til kjøling.

– En etablering av en slik batterifabrikk i Haugaland Næringspark vil kunne bety 2000 arbeidsplasser, og gi store ringvikrninger i hele regionen vår. Derfor var det en glede å kunne støtte oppunder tilbudet næringsparken leverte med en støtteerklæring fra samtlige ti kommuner på Haugalandet, for å understreke at vi er en hel region som vil ønske en slik etaberling varmt velkommen, sier adm. dir. i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tordmod Karlsen

For Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark, har det vært viktig å ha samtlige kommuner i ryggen i prosessen.

– Det er fantastisk å kunne vise til at vi holder til i en så samlet og fremoverlent regioen, som alle ser hvilke ringvikrninger dette vil gi, og som så til de grader støtter opp om og stiller seg bak prosjektet. Her er det ikke bare vertskommune og eierkommunene som ønsker å få dette til. Det å ha oppbacking fra samtlige ti kommuner på Haugalandet er veldig motiverende, og viser tydelig at regionen vil legge godt til rette for selskapene som skal etablere fabrikken, sier Fjeld.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

De ti kommunene la derfor ved en felles støtteerklæring sammen med næringsparkens forslag, signert av Arne-Christian Mohn, leder av Regionrådet for Haugalandet og K. Tormod Karlsen, adm. dir. for Haugaland Vekst IKS:

Støtteerklæring fra kommunene på Haugalandet om etablering av en batterifabrikk

Kommunene på Haugalandet ønsker med dette a signalisere at regionen med neer 120.000 mennesker, ønsker initiativet fra Hydro, Equinor og Panasonic om etablering av en batterifabrikk i Norge, velkommen til energi- og industriregionen Haugalandet!

Regionen var har lange og stolte tradisjoner som en landets sterkeste industriregioner innen prosess og energikrevende industri, med store bedrifter etablert her som Hydro Aluminium AS med verdens mest energieffektive og miljøvennlige aluminiumsproduksjon, samt avansert valseverkvirksomhet.

Equinor ASA operer et av Nord-Europas største gass-prosesseringsanlegg i sitt slag på Kårstø. Gassco AS er etablert med hovedkontor og avansert kontrollrom for rørgasstransport på Karmøy, Aibel AS har 100-årig verftshistorie og en internasjonal posisjon som leverandør av avanserte offshore installasjoner for olje og gass, elektrifisering og havenergi i Haugesund. Eramet Sauda med sine to 40 MW-ovner og raffineringsanlegg er det største FeMn-verket i Nord-Europa. Produksjonen er mer enn doblet siden 1960- tallet, og nærmere 60 prosent av anleggets omsetning er basert på raffinerte produkter. Dupont Nutrition Norge AS er etablert med avansert prosessforedling av stortare på Karmøy. Biomar AS er etablert med en av verdens største produksjonsanlegg av laksefór (Husøy fiskerihavn på Karmøy).

Regionen har videre Norges største ferdigregulerte industripark på Haugaland Næringspark med 5000 da og med umiddelbar nærhet til både E 39, tilrettelagte havneområder samt flyplass.

Statnett sammen med Haugaland Kraft er nå i gang med a tilrettelegge for en 420 KW-linje inn til bla. næringsparken.

Videre ser også Statnett nå på Norges første industrielle fullskala havvindpark, Utsira Nord, som ligger like utenfor region en, ift. muligheter for a føre fornybar havvind-kraft fra Utsira Nord med kapasitet på inntil 1500 MW inn til land, noe som vil gjøre regionen til en unik energimix-hub med forutsigbar kraftforsyning for grønne energikrevende industrietableringer, slik som til en batterifabrikk.

Når det gjelder kompetanse er Haugalandet med sin lange industrihistorie en av de mest kompetansesterke regionene i landet innen energi- og prosessindustri, verftsindustri og maritime hele verdikjeder. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er godt etablert med campus Haugesund og relevante høyere ingeniørstudier og forskningsressurser fra hele Vestlandet tilgjengelig samt test- og simulatormiljøer innen offshore- og komplekse maritime operasjoner. Region en har også flere videregående skoler med yrkesfaglig studieretninger innen energi- og prosessindustri.

Når det gjelder øvrig samfunnsmessig infrastruktur som vii være viktig for en ny større industrietablering, er nærhet til flyplass i regionen med Haugesund lufthavn, Karmøy, som har både innenlands og utenlands-rutetilbud. Stavanger lufthavn, Sola har også et bredt innen- og utenlandstilbud, som bringes vesentlig nærmere næringsparken når Rogfast etter planen åpnes i 2031. Når Rogfast og Hordfast etter planen vil være ferdigstilte innen 10-15 år, og den nasjonale transportkorridoren E 134 mellom Haugesund og E 6 på Østlandet er ferdig oppgradert, vil Haugalandet fremstå som et svært strategisk knutepunkt i Ser-Norge.

Regionsenteret Haugesund har et bredt regionalt skole- og utdanningstilbud, fra relevante fagutdanninger for industrien til master og PhD-satsinger med mulig universitetsstatus fra 2023 ved HVL, to sykehus med nedslagsfelt på ca. 200.000 mennesker samt et rikt og mangfoldig kultur-, idretts- og organisasjonsliv. Regionen har også tilbud med bla. internasjonal skole, et stort og bredt boligmarked med lave priser som gjør det enkelt å etablere seg i, innovative og proaktive næringsklynger innen havvind, grønn, maritim teknologi, katapult- og test-fasiliteter innen fornybar energi samt et aktivt gründermiljø.

Distriktet i regionen har ellers aktive lokalsamfunn med landsbyer og bygder med bredt bo- og arbeidsplasstilbud samt gode bo- og oppvekstforhold med korte avstander til regionbyen og til Haugaland Næringspark.

På vegne av kommunene på Haugalandet, ønskes Panasonic, Equinor og Hydros nye batterivirksomhet velkommen til å etablere seg i en fremtidsrettet region med store ambisjoner!”

Du finner støtteerklæringen og andre uttalelser fra Haugaland Vekst kommunene på “dokumenter”