Energikommuner krever flere tiltak

 

41 kommuner som har mye aktivitet innen energisektoren har sendt brev til sentrale myndigheter der de ber om flere tiltak for å redde arbeidsplasser innen oljebransjen, fornybar satsing og de maritime næringene. Blant de 41 avsenderne har ordførerne i Haugesund og Tysvær vært gode bidragsytere. 

 

Det viktigste kravet i brevet er en endring av avskrivningsreglene for petroleumsnæringen. Dette basert på samtaler med små og store bedrifter i alle kommunene.

Justeringen av friinntektene parallelt gjør at incentivene til bransjen blir så sterkt svekket at de ikke vil ha den viktige og ønskede effekten for å opprettholde investeringene de neste årene. Dette vil medføre store tap av arbeidsplasser og skatteinntekter. Tilnærmet alle bedriftene vi snakker med slutter deg til dette, og hele verdikjeden og underskogen av leverandørindustrien sier at dette er det absolutt viktigste som nå må prioriteres. Brevet er omtalt i egen sak på enerWE.no

 

Av andre tiltak peker ordførerne på følgende: 

Inntekter, aktivitet og kompetanse er nøkkelen til det grønne skiftet. De privateide, norske bedriftene er viktigst i omstillingen

 • Midlertidig økning permitteringsreglene til 52 uker med fokus på BIO
 • Midlertidig reduksjon av arbeidsgiveravgift
 • Vanguard-konseptet forseres, der 95 % er norsk innhold
 • Toppfinansieringsordning for nye, miljøvennlige skip
 • GIEK må øke sin prosentandel på garantier
 • Eksportkreditt Norge AS og GIEK etablerer midlertidig låneordning for å sikre tilgang arbeidskapital
 • Statlig garantiordning som sikrer utsatt forfall på lån
 • Midlertidig støtteordning for å hindre permittering inkl. kadetter/lærlinger
 • Midlertidig heving av taket på nettolønnsordning og vurdere midlertidig åpning av ordningen for kystskipsfarten
 • Utlyse konsesjoner for industriell havvindmøllepark til eget hjemmemarked inkl. nødvendig utvikling av infrastruktur. Åpning av havvindområder bør skje langs hele kysten
 • Fortsette satsingen på utviklingen av verdikjeder for CCS
 • Utvikle verdikjeder for bruk av hydrogen i Norge og i internasjonal skipsfart inkl. pilotering av teknologier og løsninger for fornybare energikilder innen maritim sektor (inkl olje & gass).

Les hele brevet her: Oppfølgingsbrev fra norske energikommuner 130520

 

Brevet som ble sendt er en oppfølging fra april hvor de samme kommunene ba regjeringen om å sette inn tiltak for å avhjelpe den dramatiske situasjonen olje-og gassnæringen nå står i.

Lese hele brevet her: Tiltak for Norges viktigste næring 210420