Karmøy kommune hadde hentet inn Knut Vareide i Telemarksforskning til sitt arrangement “Nyskapende kommuner og steder” under Nyskapingsuka denne uken. Spørsmålet som ble stilt var, hva kan kommuner gjøre for å være nyskapende og innovative for sine innbyggere og næringsdrivende? Konklusjonen er at regionen står overfor utfordringer både med tanke på antall innbyggere og attraktivitet for bedriftene.

Spørsmål vi må stille er hvordan kan vi bli mer attraktive slik at vi opprettholder og øker antall arbeidsplasser? Klarer vi det må vi også være attraktive for folk slik at de bosetter seg i regionen vår, for noen må jo fylle jobbene som skapes.

Svaret er komplekst og Knut Vareide mener det er viktig å jobbe med flere tiltak:

  • Tilgjengelige og attraktive tomter til boliger.
  • Tilgjengelige og attraktive arealer til næring.
  • Sentrumsutvikling, skape mer attraktive små og store sentra for bolig, næring, kultur og besøk.
  • Styrke handel, reiseliv, aktiviteter, kultur og besøk.
  • Næringsvennlige kommuner for bedriftene.
  • Forankrede felles ambisjoner i hver enkelt kommune.
  • Samarbeid mellom kommunene.

–  Gjennom et godt regionalt samarbeid kan en skape ekstra attraktivitet, særlig for næringslivet, sa Vareide.

Han pekte også på at det er de stedene som klarer å bli attraktive for alle og ikke bare for sine egne som vinner og vokser. Det kan også ha betydning å få på plass bedre infrastruktur. Bedre veier og økt tilgjengelighet gjør at regionen blir mer sentral og det i seg selv fører til vekst. Spørsmålet er hva skjer når «alle» har fått bedre veier? Hvor skal vi hente veksten fra?

Mulighetene for vekst på Haugalandet er tilstede. Det er viktig å huske på at det blir vanskelig å skape vekst de neste 20 årene enn de forrige 20 årene. Grunnen er mindre innvandring og lavere fødselsoverskudd.

Haugalandet må satse på å være en attraktiv region for næringsliv og det må også være attraktivt å bo her. I følge Vareide er det viktig å ta utgangspunkt i det næringslivet man da har. På Haugalandet står spesielt produksjonsbedrifter og basisnæringer sterk.

–  Tillit til hverandre, sterk stedsidentitet og stor optimisme er også viktige drivkrefter for å opprettholde og øke attraktiviteten til kommunene og regionen, avslutter han.