Realiseringen og moderniseringen av de viktige hovedfartsårene E-134 og E39 er avgjørende for næringsutviklingen for hele vestlandsregionen. I dag ble Veikonferansen 2020 arrangert i Aksdal.

Fokus for konferansen er «E134 – transportkorridor øst-vest og kopling mot Vestlandet». Haugaland Vekst ønsker sammen med E-134 Haukelivegen AS og Næringsforeningen Haugalandet å fokusere på innsatsen som må til for å få gjennomført en ny og vintersikker fjellovergang mellom vest og øst på E-134, i tillegg til en nødvendig oppgradering av den viktige kyststamveien på E-39 mellom Bergen og Stavanger.

Administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen (Foto: Grethe Nygaard)

– En ny og forbedret veiforbindelse mellom Haugesund og Oslo vil redusere dagens kjøretid på sju timer til 4,5 time, bidra til økt trafikksikkerhet, større forutsigbarhet i transport for næringsliv og kunder, og halverte miljøutslipp. Målet er å få strekningen Seljestad – Røldal som trinn 1 vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP) med oppstart i 2022/2023, og at vi får Røldal – Vågslid senest i trinn 2 innen 2026, sa Tormod Karslen, administrerende direktør i Haugaland Vekst da han ønsket velkommen.

Moderator Tormod Andreassen, Næringsforeningen i Stavanger (Foto: Grethe Nygaard)

Moderator Tormod Andreassen fra Næringsforeningen i Stavanger åpnet med følgende tankeeksperiment:

– Før jul var det noen i Oslo som mente vi burde se på fortsatt ferjedrift over Boknafjorden. Forrige helg blåste det litt, noe som resulterte i stengte veier over Haukeli og ferjene stod. Vi er landets nest mest folkerike regione. Hva hadde skjedd om den mest folkerike regionen opplevde at E18 var stengt ett døgn i året? Hadde det da blitt forbigått i stillhet, undret Andreassen.

Stortinget arbeider mot oppstart i første NTP-periode

Helge Orten er leder for Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomité, og var første innleder under konferansen.

Leder for Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomité, Helge Orten (Foto: Grethe Nygaard)

– For oss er det viktig å arbeide med verdiskaping i hele landet, og se på hvordan vi kan bygge regionene våre sammen. Det skjer enorm verdiskaping på vestlandet. Det å bygge attraktive regioner er avgjørende for at næringslivet vårt kan være konkurransedyktig – også internasjonalt. Vi må skape et fremtidsrettet samfunn, med attraktive lokalsamfunn som får ungdommene våre til å bli. Dette krever nødvendig infrastrutur, sa Orten.

Han pekte på at det vil være en betydelig vekst i godsvolum fremover, og at all infrastruktur må virke sammen.

– Vi er avhengige av å bruke hele spekteret; vei, sjø, bane, luft. Disse må fungere sammen, og ingen av dem kan ta over for de andre. Det er i tillegg viktig at samtlige transportformer må gå i retning nullutslipp. Teknologi blir game changer i transportsektoren, og veinettet er det mest fleksible vi har. Det er det som ruller oppå som må bli utslippsfritt, understreket han.

Orten ser E-134 som helhet, og er opptatt av å fokusere på lengre strekninger.

– Vi må bli flinkere til å regne inn ringvirkningseffektene av veiprosjektene, sa Helge Orten (Foto: Grethe Nygaard)

– Vi må bli kvitt flaskehalser, ikke flytte dem. Den største trusselen mot veiprosjekter er økte kostnader. Vi må ha felles innsats for å øke samfunnsnytten av prosjektene. Kostnadene må ned, og så må vi sikre høyest mulig nytte. Vi må bli flinkere til å regne inn ringvirkningseffektene av veiprosjektene, sa Orten.

Når det kommer til Seljestad – Vågslid, var Orten klar på at de arbeider med oppstart av prosjektet i første del av neste NTP-periode.

– Men det avhenger av rammene. Det handler ikke bare om hva vi bevilger, men også om hva det faktisk vil koste.

Orten har som ambisjon å få på plass en Stortingspropsisjon om prosjektet våren 2021, og at oppstart i så fall kan bli i 2022/2023. Høyre kom ikke til å velge trasé, for Orten mente at vi trolig bør ha flere. Forskjellige veier tjener forskjellige behov med tanke på lokalsamfunn, transport osv.

Presentasjon, Helge Orten

– Statens Vegvesen er klare!

Kjell Inge Davik er divisjonsdirektør for utbyggingsprosjektene hos Statens Vegvesen.

Han var veldig klar på at Seljestad-Vågsli ligger tydelig i første periode i NTP, og at de er klare til å gå i gang så snart de får klarsignal.

Divisjonsdirektør for utbyggingsprosjektene hos Statens Vegvesen, Kjell Inge Davik (Foto: Grethe Nygaard)

– Det vi arbeider med nå er optimalisering. Vi utfordrer veimålene, klimaløsningene og kostnadene. Men vi er klare for Seljestad – Vågslid! Samtidig er vi enige med Orten i at det er viktig å arbeide helhetlig, så vi vil gå raskt i gang  med trinn to. Vi har delt inn Bakka-Solheim i fire delstrekninger og pekt på disse som viktige strekninger, sa Davik.

For Statens Vegvesen vil en arm til Bergen komme i andre rekke.

– Vi mener Seljestad – Vågslid er et godt sted å starte. En arm til Bergen kan komme senere, etter at Hordfast og Rogfast står ferdige, sa Davik.

Presentasjon Kjell Inge Davik

Alternative Nye Veier 

Nye Veier AS ble opprettet i 2016. Administrerende direktør Anette Aanesland redegjorde for Nye Veiers mandat, som er å tenke alternativt, utenfor boksen og ikke minst fokusere på kostnader og nytte.

Administrerende dirkeøtor i Nye Veier AS, Anette Aanesland (Foto: Grethe Nygaard)

– Vi ønsker å bygge flere trafikksikre veier, og skal snu hver stein for å gjøre det så kostnadseffektivt som mulig. I dag er breddekravene til firefeltsvei 23 meter. Vår profil er på 19 meter, og jeg vet at Statens Vegvesen tenker i samme baner. Dette vil fungere fint helt opptil 25 000 kjøretøy i døgnet, fortalte Aanesland.

Hele 3 millioner mennesker og 160 000 bedrifter er tilknyttet øst-vest-forbindelse. Og det blir stadig flere. Anette understreket at Nye Veier AS ser for seg høyhastighetsvei over fjellet.

– Det er firefeltsvei med fartsgrense på 110 km/t. Dette vil redusere kjøretiden fra Oslo til Bergen til 4 timer. Da kan bil konkurrere med fly, mente Aanesland.

Nye Veier har sett på to ulike traséer, der den søndre har størst trafikkantnytte og minst miljøpåvirkning. Det er også denne traséen som vil bygge flest arbeidsregioner sammen.

Moderator Andreassen ville vite om Nye Veier ser E134 under ett eller som flere enkeltprosjekter.

– Vi har allerede delt opp E39 Kristiansand – Stavanger. Vi planlegger helhetlig og langsiktig, men bygger ut i hensiktsmessig rekkefølge, og starter der det er lønnsomt. Målet vårt er å ta ned den totale planleggings- og byggetiden, svarte Nye Veier-sjefen.

Presentasjon Anette Aanesland