Regjeringen presenterte sin havvind-satsing i Oslo tidligere onsdag. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Onsdag denne uken la regjeringen frem planen for den videre satsingen på havvind i Norge. Hva betyr den for Haugalandet?

Interessen var svært stor for regjeringens havvind-planer, og størst oppmerksomheten fikk avgjørelsen om at tilkoblingsløsningen for Sørlige Nordsjø II ikke skulle være hybrid, der kraften føres i land både til Norge og et annet land, men radial – og dermed kun ilandføres til Norge.

Når det gjelder Utsira Nord har det i lang tid blitt signalisert fra myndighetene at det er snakk om en radial løsning.

– Dette ble nå slått fast av regjeringen, og all kraft produsert på Utsira Nord skal føres utelukkende til fastlands-Norge. En samlet region på Haugalandet vil jobbe for at kraften skal førers i land her. Det vil ha stor betydning for å oppnå målsetningen i Veikart for Haugalandet 2021-2025: Strategi for næringsutvikling om bærekraftig vekst i arbeidsplasser og verdiskaping i regionen, sier Thomas Vestbø, regional havvind-koordinator i Haugaland Vekst.  

Thomas Vestbø, regional havvind-koordinator i Haugaland Vekst

I tillegg til tilkoblingsspørsmålet kom regjeringen med flere viktige avklaringer for Norges videre satsing på havvind. Nå begynner satsingen på havvind for alvor å ta form. Med tanke på Utsira Nord, er det flere viktige momenter i regjeringens plan.

– De har nå åpnet en høring for inndeling av prosjektområder, med høringsfrist 29. april i år. Olje energidepartementet ser behov for å inndele områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord inn i mindre utlysningsområder for å unngå overlappende prosjekter og for å finne de områdene som er best egnet med hensyn til lønnsomhet og andre arealinteresser.

Utsira Nord-utlysning til høsten

I «Debatten» på NRK torsdag denne uken, understreket styreleder i Norwegian Offshore Wind Cluster, Gunnar Birkeland, behovet for å få vite når utlysningen for konsesjoner på Utsira Nord kommer, og for kvalitative utvelgelseskriterier som vil sikre at utbyggere må investere i norske leveringsmodeller.

Statsmininister Støre sa at svaret kommer til høsten, og at det ikke er umulig at dette blir måten det vil bli gjort på.

– Det vi ønsker er å få til en mobilisering av norsk industri, og bygge på skuldrene av den industrien vi har. Vi skal sørge for en modell som bidrar til norsk industriutvikling, norske arbeidsplasser og norsk leverandørindustri, sa Støre under debatten.

Gunnar Birkeland fra havvind-klyngen i debatt med bl.a. Jonas Gahr Støre på NRK torsdag kveld.

– Om den varslede utlysningen i høst kan tolkes som en fastsatt tidsplan kan diskuteres, men det gis tydelige signaler fra regjeringshold, og det er positivt. Før dette kan skje må uansett endringene havenergiloven og tilhørende forskrift behandles i Stortinget. Videre må tildelings- og prekvalifiseringsmodell spikres av myndighetene, forklarer Vestbø. 

Han understreker imidlertid at likevel vil er en stund til det kan produseres kraft på Utsira Nord. 

– Etter at områder tildeles, skal det i henhold til forslaget til Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader blant annet gjennomføres prosjektspesifikke konsekvensutredninger, søkes om konsesjon og eventuell detaljplan med mer. Alt dette før utviklere kan begynne å bygge. Når det faktisk vil bli produsert kraft på Utsira Nord er dermed fortsatt litt usikkert, sier havvind-koordinatoren.  

Nye havområder

Regjeringen har videre gitt to nye oppdrag til NVE som vil være viktige for landets havvindsatsing: 

Regjerings planer om å satse videre på Utsira Nord, er viktig for lokal havvind-produksjon på Haugalandet. 

– Det byr på store muligheter for regionen. På bakgrunn av kompetansen vi har, det faktum at vi har et verdensledende testsenter for havvind i METcentre, og fordelene vår geografiske lokalisering gir, er det store muligheter for at havvind satsingen nasjonalt og internasjonalt vil bidra til verdiskapingsvekst og økning antall arbeidsplasser på Haugalandet. Disse mulighetene må vi ta tak i med begge hender, sier Vestbø. 

Viktige fokusområder fremover

Haugaland Vekst IKS jobber derfor sammen med kommunene på Haugalandet for at å realisere følgende mål for havvindsatsingen i regionen: 

  • Ilandføring og bruk av kraft fra Utsira Nord på Haugalandet
  • Vekst i antall arbeidsplasser og verdiskaping i forbindelse med produksjon av fundament, sammenføyning og utrustning 
  • Vekst i antall arbeidsplasser og verdiskaping i forbindelse med driftsfasen, herunder baser, service, forsyning og statlig forvaltning