Regionrådet har vedtatt at Haugaland Vekst skal ha en egen stilling som skal koordinere arbeidet med havvind på vegne av de ti kommunene i regionen. Thomas Vestbø tiltrådte stillingen 1. januar.

Havvindutbyggingen vil bety mye for kommunene på Haugalandet og indre Ryfylke. I Regionrådet for Haugalandet ble det derfor i møtet like før jul vedtatt at Haugaland Vekst får ansvaret for å koordinere og samkjøre eierkommunenes satsing på havvind. Dette gjøres ved at det opprettes en prosjektstilling som skal bidra til å ivareta kommunenes og regionens interesser i den nasjonale satsingen på havvind. 

I fjor sommer ble havområdet Utsira Nord, sammen med Sørlige Nordsjø II, åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon. En utbygging av Utsira Nord vil gi vekst i antall arbeidsplasser og verdiskaping i regionen. Samtidig er det viktig at satsingen skjer med minst mulig negativ påvirkning på lokal samfunnene og natur og miljø. Olje og energidepartementet arbeider nå med å vurdere høringssvar til lov- og forskriftsendringer og veileder til konsesjonsprosessen.

– Med Utsira Nord som første flytende havvind-anlegg har vår region en unik mulighet til å ta en ledende posisjon innen havvind. Dette gir leverandørnæringen vår spennende muligheter, regionen nye arbeidsplasser og ikke minst mer fornybar kraft til vår region. En viktig forutsetning for å oppnå målene i det grønne skiftet, sier Inger K. Haavik, konstituert leder i Haugaland Vekst. 


I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil legge til rette for en stortstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel. Denne satsingen stemmer godt overens med det nylig vedtatte Veikartet for Haugalandet 2021-2025, der regionens potensial for verdiskaping og arbeidsplasser innenfor havnæringene trekkes spesielt fram. 

Regionens nye havvind-koordinator, Thomas Vestbø, har arbeidet som mulighetsutvikler i Haugaland Vekst siden august, og har brukt mye av sin tid det siste halvåret på nettopp havvind-satsingen. 

– Haugalandet og Sunnhordland har alle forutsetninger for å ta en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt innen havvind. Vi har naturgitte fortrinn som fjorder og dypvannsanlegg som muliggjør produksjon og lagring og det er kort vei fra produksjons- og lagringslokalitetene til produksjonen i Nordsjøen. Regionen har i tillegg offshore-kompetanse, en høykompetent leverandørindustri, rederier med erfaring, bedrifter som utfyller hverandre og som kan konkurrere om de fleste relevante produkter og oppdrag. Vi har også havvindklyngen Offshore Wind Cluster og et katapult/testsenter for havvind gjennom MetCentre er også lokalisert her. Nå er det viktig at vi samkjører oss, arbeider for gode rammebetingelser og evner å utnytte den muligheten vi nå har til å ta posisjon, sier Vestbø.


Sentrale tema i regionens havvindsatsing vil blant annet være: 

  • Ilandføring og bruk av kraft fra havvind på Utsira Nord på Haugalandet   
  • Vekst i antall arbeidsplasser og verdiskaping i forbindelse med produksjon av fundament, sammenføyning og utrustning 
  • Vekst i antall arbeidsplasser og verdiskaping i forbindelse med driftsfasen, herunder baser, service, forsyning og statlig forvaltning

Les gjerne dagens artikkel i Haugesunds Avis (krever abonnement) der havvindklyngen understreker behovet for fortgang på prosessene knyttet til Utsira Nord.

Regionrådet for Haugalandet består av ordførerne og rådmennene i alle de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst IKS; Haugaland Vekst eies av Haugesund, Tysvær, Karmøy, Utsira, Sveio, Bokn, Vindafjord, Etne, Suldal, Sauda, samt Rogaland fylkeskommune.