E 134 Haukelivegen

Regionen vår har store utfordringer med vintersikkerhet, framkommelighet og forutsigbarhet over fjellovergangene mellom Vestlandet og Østlandet og da spesielt på E134. En ny og forbedret veiforbindelse mellom Haugesund og Oslo vil redusere dagens kjøretid, bidra til større forutsigbarhet i transport for næringsliv og kunder, og økt trafikksikkerhet for alle som ferdes på hovedfartsåren E134 øst-vest. Haugaland Vekst står sammen med en rekke aktører, deriblant E134 AS Haukelivegen, for å sikre en vintersikker E134.

Hvorfor prioritere E 134 ?

  • Det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme sambandet mellom øst og vest
  • SVV sine kost-nytteberegninger: 26 mrd i positiv nytteverdi for hele strekningen
  • Redusert kjøretid på 2,5 timer fra Haugesund til Oslo
  • Redusert CO2-utslipp for nyttetrafikken med 50 %

Regionen ønsker at følgende prosjekter prioriteres i Nasjonal Transportplan (NTP 2022-2033):

  • Vintersikker E134
  • E134 Bakka-Solheim
  • Røldal- Vågslid

E39 – Rogfast og Hordfast

Ferjefri vei mellom Stavanger og Bergen er et prosjekt som samlet gir store gevinster både for samfunnsnytte og for klimautslipp. Det vil knytte store næringsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder tettere sammen og vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion.

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel og ble vedtatt av Stortinget i 2017. Dette er et svært samfunnsnyttig prosjekt for regionen, og for Norge. Arbeidet med Rogfast er allerede i gang, med forventet åpning i 2029-2030.

Prosjektet E39 Hordfast er et ferjeavløsningsprosjekt på E39 mellom Stord og Os i Hordaland. Stortinget har prioritert 14 mrd til Hordfast i siste del av NTP planperioden 2024-2029, men det er åpnet for tidligere byggestart ved at det er lagt inn alternativ finansiering/forskuttering med 5 mrd. kroner i perioden 2018-2023, som kan bety anleggsstart i 2022.

Med disse prosjektene vil Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen bli tettere knyttet sammen, med et sammenhengende arbeidsmarked fra Jæren i sør til Nordhordland i nord. Visste du at i dette området er det 4-500.000 arbeidstakere og 1. million innbyggere?


Riksveg 13

Rv 13 går gjennom Suldal kommune og deler av veien er nasjonal turistvei. Veien er på enkelte strekninger svært rasutsatt. Disse strekningene er både skolevei og arbeidsvei for mange i området. Det er spesielt stor rasfare ved RV 13 Rødsliane, som er Rogalands verste rasstrekning.

Etter at Sandsfjordbrua og Ryfast åpnet har RV 13 blitt viktigere for resten av Ryfylket. Strekningen fra Stavanger langs RV 13 opp mot Røldal og E134 er blitt kortere og et bedre alternativ for gjennomfart. Det er derfor stort behov for støtte til rassikring av RV 13 i kommende NTP.

Regionrådet for Haugalandet støtter nasjonal rassikringsgruppe sitt krav om at det i førstkommende rullering av Nasjonal Transportplan (NTP) blir utarbeidet en helhetlig nasjonal plan for skredsikring av riks- og fylkesveinettet og at rassikring av Rødsliane i Suldal må inn i første del av NTP.

Visste du at ..?
Visste du at?
Rundt 25 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge til kunder i Europa, eksporteres via Kårstø i Tysvær
Visste du at?
I Rogfast skal det bygges rundt 60 km. med veier og tunneler. Boknafjordtunnelen blir 26,7 km. lang i to løp og er verdens lengste undersjøiske tunnel
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!
Visste du at?
At det passerer 18000 skip i Karmsundet hvert år
Visste du at?
Med sine 5000 dekar er Haugaland næringspark Norges største ferdigregulerte næringsområde
Psssst! Visste du at?
Godsterminalen til Karmsund Havn på Husøy skal utvides og fylles ut med 6 millioner tonn stein fra Rogfast-tunnelene