Havnæringene

40 %

verdiskapingen i regionen (2004-2018)

Omsetning

50 milliarder

Maritim næring (2019)

Sysselsatte

17.091

Maritim næring (2019)

Havnæringene spiller en avgjørende rolle for verdiskaping og sysselsetting på Haugalandet og i Sunnhordland. Ifølge Menon Economics står havnæringene gjennomsnittlig for over 40 prosent av verdiskapingen i regionen i perioden 2004-2018, mens sysselsettingen i næringene i snitt utgjør ca 30 prosent i samme periode. Til sammenligning stod havnæringene på landsbasis i 2017 for 30 prosent av verdiskapingen og 11 prosent av sysselsettingen i privat næringsliv.  Den samlede verdiskapingen i regionen fra havnæringene var i 2018 på nesten 21 milliarder kroner.

Haugalandet og Sunnhordland er en av landets sterkeste verdiskapingsregioner, med industri og næringsliv sentrert rundt havbasert virksomhet. Regionen har svært gode forutsetninger for å utnytte havrommet og potensiale for havbasert industriutvikling er stort. Regionen har bred erfaring med og solid kompetanse innen shipping, offshorenæringene og komplekse operasjoner både over og under vann knyttet til olje- og gass, oppdrett, fiskerier og flytende havvind. Regionen har testsentre for fornybar energi, FoU-aktiviteter knyttet til ny havbasert teknologi, forskningsmiljøer, og en prosessklynge i verdensklasse. Regionen har også flere initiativ innen hydrogen og flytende havvind, samt en høykompetent leverandørindustri. Rederinæringen i regionen har satt seg i førersete internasjonalt når det gjelder utslippsmål, bruk av grønn teknologi og uttesting av alternativt drivstoff. 

Havnæringene og tilhørende leverandørindustri har skapt store verdier, arbeidsplasser og velferd gjennom mange tiår, og vil fortsette å gjøre det også i fremtiden. Regionens forutsetninger for å utnytte nye muligheter i havrommet er derfor bedre enn for de fleste andre. Med bakgrunn i dette arbeider Haugaland Vekst nå med å utarbeide en regional havstrategi, med utgangspunkt i regjeringens havstrategi, Blå muligheter.

Havvind

Utviklingen av flytende havvind er i en startfase og Haugalandet og Sunnhordland har alle forutsetninger for å ta en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Regionen har naturgitte fortrinn som fjorder og dypvannsanlegg som muliggjør produksjon og lagring gjennom hele året, og det er kort vei fra produksjons- og lagringslokalitetene til produksjonslokalitetene i Nordsjøen. Sommeren 2020 åpnet regjeringen to havvind-felt, deriblant Utsira Nord, som kan få store økonomiske ringvirkninger for vår region i en utbyggings- og driftsfase.

Regionen har i tillegg Offshore-kompetanse, en høykompetent leverandørindustri, bedrifter som utfyller hverandre og som kan konkurrere om de fleste relevante produkter og oppdrag, lokaliseringen av havvindklyngen Offshore Wind Cluster og et katapult/testsenter for havvind gjennom MetCentre.


Sjekk ut Norwegian Offshore Wind Hub et regionalt initiativ som skal bidra med på å posisjonere Haugalandet og Sunnhordland som det nasjonale tyngdepunktet for flytende havvind, med utgangspunkt i kompetansen fra olje- og gassindustrien.

Relevante rapporter:

Visste du at ..?
Visste du at?
Utsira Nord, rett utenfor Haugesund, er det første området som er åpnet for storstilt havvindutbygging i Norge
Visste du at?
Rundt 25 prosent av naturgassen som leveres årlig fra Norge til kunder i Europa, eksporteres via Kårstø i Tysvær
Visste du at?
Suldal er den største vannkraft-kommunen i landet
Visste du at?
Haugaland kraft har ansvar for 9000 kilometer med linjer og kabler? Det er fire ganger Norge på langs det, eller nesten fem ganger Norge - Roma!
Visste du at
at mila fra Ølensvåg til Ølen blir kalt for "the golden mile" (inkludert Vats) fordi det her ligger så mange store bedrifter som er verdensledende på det de holder på med
Visste du at?
Hydro på Karmøy ønsker å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminium-elektrolys
Visste du at
Karmsund Havn og aktiviteten på Husøy er den eneste av de store havnene i Norge som har tatt markedsandeler fra veitransporten siden 2013 og dermed innfrir regjeringens krav om å flytte mer gods fra vei til sjø?
Visste du at?
Det kom 90.000 cruise passasjerer fordelt på 49 anløp til Haugesund i 2019
Visste du at
Selskapet Norsk Stein, som ligger i Suldal kommune, er det største steinbruddet i Europa?
Visste du at…
....det produseres biler i Etne? Bedriften SMV i Skånevik spesialdesigner og produserer kjøretøy for smelteverksindustrien
Visste du at?
Haugesundregionen er handelsomsetningen per innbygger blant landets største
Visste du at
Verdens største mangan-smelteverk ligger i Sauda ?